INFO-RIUS

Sancions per no presentació dels comptes anuals

març 26, 2021 | Bloc

Un dels temes que s’està parlant en les darreres setmanes és el que es refereix a la imposició de sancions per no dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil corresponent. Recordem que, segons la Llei de Societats de Capital (LSC), els administradors de les societats presentaran, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil del domicili social, dins del mes següent a l’aprovació dels comptes anuals, una certificació dels acords de la junta de socis d’aprovació d’aquests comptes i d’aplicació del resultat, juntament amb un exemplar dels comptes. La pròpia LSC, en el seu article 283, recull el règim sancionador per l’incompliment d’aquesta obligació. Per tant, aquestes sancions han existit sempre, contra la tradicional creença d’alguns que el fet de no dipositar comptes no comportava sancions. Les multes, d’existir existien, una altra cosa es que s’imposessin.

Segons les darreres estadístiques, hi ha més de 2 milions d’empreses que incompleixen l’obligació de dipòsit de comptes anuals, de les quals 253.110 mantenen algun tipus d’activitat i altres 1.830.689 estan inactives, encara que no per això tenen dret a eludir aquesta obligació.

L’organisme encarregat, fins ara, d’obrir els expedients sancionadors era l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), que tan sols incoava uns 150 expedients a l’any. Les raons d’aquest número tant baix podrien ser, per una banda, la falta de recursos humans i econòmics de l’ICAC i, per una altra, la falta de “motivació” per l’ICAC, ja que les sancions no van a parar a ells, sinó al Tresor Públic.

Però es veuen canvis en aquest tema. El passat 30 de gener es va publicar al BOE el Real Decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, on en la disposició addicional desena es manifesta que es podrà encomanar la gestió i la proposta de decisió sobre els expedients sancionadors per incompliment del deure de dipòsit de comptes als registradors mercantils competents per raó del domicili de l’obligat, i regula la retribució que obtindran els registradors per aquesta tasca, amb la qual cosa es veuran incentivats a posar en pràctica les sancions.

Així mateix, en la disposició addicional onzena s’exposen els criteris per a determinar l’import de les sancions, de conformitat amb els límits establerts en l’art. 283 de la LSC, que són els següents:

a) La sanció serà del 0,5 per mil de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5 per mil de la xifra de vendes de l’entitat inclosa en l’última declaració presentada davant l’Administració Tributària, l’original de la qual haurà d’aportar-se en la tramitació del procediment.

b) En cas de no aportar la declaració tributària citada en la lletra anterior, la sanció s’establirà en el 2 per cent del capital social segons els dades que consten en el Registre Mercantil.

c) En cas que s’aporti la declaració tributària, i el resultat d’aplicar els esmentats percentatges a la suma de les partides de l’actiu i vendes fos major que el 2 per cent del capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim reduït en un 10 per cent.

Pel que veiem, no seria d’estranyar que en els propers mesos comencem a veure una tongada de sancions per no dipositar comptes anuals.

Xavier López Remolà

CALENDARI FISCAL

< setembre 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2020/09 Tot el dia
Models 111,115,123 (només declaracions mensuals) i model 349, declaracions de juliol i agost
21 22 23 24 25
26 27 28 29 3030/09 Tot el dia
Model 303 mensual
   

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS