INFO-RIUS

Campanya de Renda i Patrimoni- exercici 2021

abr. 6, 2022 | Bloc, Circulars

Ens apropem al període voluntari de presentació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l’exercici 2021, així com de l’Impost sobre el Patrimoni.

El termini de presentació és del 6 d’abril fins al dia 30 de juny. Si el resultat és a ingressar amb domiciliació bancària, el termini és fins al dia 27 de juny.

Per la vostra comoditat, si no ens comuniqueu el contrari, procedirem a descarregar-nos des d’internet les seves dades fiscals a fi de facilitar la complementació de la declaració. Per fer-ho necessitarem que ens faciliteu una còpia del vostre DNI, sempre que no ens l’hàgiu entregat l’any passat, o bé l’hàgiu renovat entre la campanya de renda de l’any passat i l’actualitat.

Aprofitem també per recordar-vos els documents que ens permetran preparar la vostra declaració relativa a l’exercici 2021, enguany marcat també per les situacions extraordinàries que es poden haver proper produït per la pandèmia, i que us agrairem que ens aporteu al més aviat possible:

DADES GENERALS.

 • Cal que ens confirmeu que el vostre domicili habitual no s’ha modificat amb relació a l’any anterior.
 • Si ha nascut algun fill durant l’any 2021: fotocòpia del llibre de família.
 • Si hi ha algun fill major de 18 anys, amb ingressos superiors a 8.000.-euros en el 2021, certificació d’aquests ingressos.
 • Justificants d’ingressos percebuts, si s’escau, per fills menors de 18 anys.
 • Si existeixen ascendents que convisquin amb la unitat familiar, sempre que no tinguin ingressos superiors a 8.000.-euros en l’exercici 2021.
 • En el cas de tutela o acolliment no remunerat d’una persona afectada per minusvalidesa o invalidesa aportar documentació relativa a aquest fet.
 • En el cas de canvi de domicili: indicar el nou (aquest canvi de domicili ha de ser notificat a l’Agència Tributària mitjançant el model 030).
 • Documentació relativa a les aportacions realitzades a Plans de Pensions durant l’any 2021 (contribuent i cònjuge).
 • Acreditació de discapacitat a partir del 33 %.
 • Ajudes públiques rebudes.
 • Si s’ha estat sotmès a algun tipus d’ERTO, dies d’aplicació i tipus d’afectació (total o parcial).
 • Qualsevol altra informació i documentació que es cregui d’interès.

 

TREBALL PERSONAL.

 • Certificats dels rendiments obtinguts durant el 2021 per treball personal, així com de les prestacions per desocupació i altres pensions, a excepció de les d’Invalidesa Absoluta o Gran Invalidesa, les quals no tributen. Cal prestar especial atenció a si hi ha hagut ingressos provinents d’algun ERTO o d’alguna prestació d’autònoms.
 • Comprovants de despeses de quotes a sindicats i defensa jurídica.
 • Comprovants de despeses de quotes obligatòries a col·legis professionals.
 • Import de les pensions compensatòries rebudes en cas de separació o divorci.
 • En cas d’acomiadament, documentació relativa al mateix.
 • Prestacions per jubilació rebudes de l’estranger.

 

COMPTES BANCARIS.

 • Certificats bancaris de cada un dels comptes existents durant l’exercici 2021, en els que surti el titular o titulars, el saldo a 31-12-2021, i el saldo terme mitjà del 4rt trimestre, així com els interessos i les retencions sobre aquests.

 

VALORS MOBILIARIS.

 • Extractes bancaris dels valors dipositats i dels interessos rebuts.
 • Justificant de compres i vendes de valors realitzats en el 2021, així com les despeses ocasionades.
 • Justificant relatiu a la tinença i operativa amb monedes virtuals. Saldo a 31-12-2021 en euros, i valors d’adquisició i de transmissió en cas de venda.És fonamental conèixer la data i valor de l’adquisició en totes les operacions de transmissió.

 

FINQUES URBANES I RÚSTIQUES.

 • De les arrendades:
  • Còpia del contracte de lloguer, en el cas que la finca llogada sigui habitatge habitual del llogater.
  • És imprescindible disposar de la còpia de l’escriptura de compra, així com de les millores posteriors a la compra. Si s’han fet obres de millora durant el 2021 caldran les factures.
  • Lloguer percebut i despeses (és necessari el detall de cada finca individualment), diferenciant entre els procedents d’habitatge i de locals. Així mateix, si hi ha factures de reparacions, serveis, etc., necessitarem les factures.
  • En el cas que s’hagin recuperat quantitats per l’aplicació de clàusules sòl, els imports d’aquesta devolució desglossades per anys.
  • En el cas que hi hagi hagut alguna moratòria o ajornament de la renda a conseqüència de la COVID-19, detall de les rendes diferides o condonades i còpia de la modificació contractual pactada.
 • De les comprades o venudes en el 2021:
  • Escriptura i Minuta Notarial.
  • En cas de transmissió, a més, escriptura d’adquisició.
 • De totes:
  • Fotocòpia del rebut de l’IBI corresponent al 2021.

 

ACTIVITATS EMPRESARIALS I PROFESSIONALS.

 • Estimació objectiva (Mòduls): Variació dels elements tributaris durant l’exercici 2021 així com les dates en què l’activitat ha estat tancada a conseqüència de la COVID-19. Si hi ha hagut treballadors en ERTO, detall dels dies i de l’afectació de cada treballador.
 • Estimació directa normal i simplificada: Ingressos, despeses, existències i valor de negoci a data 31-12-2021, així com inversions empresarials i increment de plantilla.
 • En tots els casos, detall de les ajudes rebudes, si és el cas, a conseqüència de la COVID-19.

 

VEHICLES, AUTOMÒBILS, EMBARCACIONS I ALTRES BÉNS.

 • Valor a efectes de l’Impost sobre el Patrimoni.
 • Subvenció rebuda per compra de vehicles (PLA PIVE).

 

PRÉSTECS.

 • Justificant de les operacions de préstec o hipoteca, interessos pagats i capitals amortitzats.

 

DEDUCCIONS.

 • Deducció per habitatge habitual:
  • Quantitats pagades en el 2021 per adquisició d’habitatge propi (hipoteques) anterior a 01/01/2013.
  • Quantitats pagades per obres d’adequació de l’habitatge propi en cas de persones minusvàlides.
  • En el cas que s’hagin recuperat quantitats per l’aplicació de clàusules sòl, els imports d’aquesta devolució desglossades per anys.
 • Deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges:
  • Obres realitzades a partir del dia 6-10-2021. Justificants. No poden ser pagades en efectiu.
  • Certificat d’eficiència energètica.
 • Donacions:
  • Justificant de les quanties donades a Associacions declarades d’Utilitat Pública, Creu Roja Espanyola, Confessions religioses, Fundacions, etc.
  • Justificant de les quanties pagades a partits polítics.
 • Deduccions per inversions en béns declarats d’interès cultural:
  • Justificant de les quantitats aportades.
 • Deduccions per lloguer de l’habitatge habitual:
  • Quantitats pagades per aquest concepte. Referència cadastral, data del contracte i imports pagats. Aportar còpia del contracte. Si hi ha hagut ajornaments o moratòries a conseqüència de la COVID-19, detall de les rendes ajornades o condonades i còpia de la novació contractual.
 • Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació:
  • Quanties satisfetes per la subscripció d’accions o participacions en aquest tipus d’empreses.
 • Deducció per despeses en guarderies:
  • Quanties satisfetes per aquest concepte.
 • Deducció per família nombrosa:
  • Còpia del carnet acreditatiu.

 

Esperant saludar-vos personalment ben aviat.

Atentament,

Àrea Financera i Tributària
RIUS CONSULTORS

CALENDARI FISCAL

< desembre 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2020/12 Tot el dia
Models 111,115,123,349 (només declaracions mensuals) i model 202
21 22 23 24 25
26 27 28 29 3030/12 Tot el dia
Model 303 mensual
IAE: comunicació inici o fi exempció
31  

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS