INFO-RIUS

Novetats del nou impost dels gasos fluorats

set. 14, 2022 | Bloc

El passat mes de juliol es va publicar en el BOE la Llei 14/2022, de 8 de juliol, que va actualitzar  la Llei 19/2013, de 9 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i el bon govern. Entre les principals novetats destaca la nova regulació de l’Impost sobre Gasos Fluorats d’Efecte Hivernacle, a afectes de l’1 de setembre de 2022. L’objectiu que persegueix l’administració a través d’aquesta modificació és dotar aquest impost d’una major simplificació que faciliti la seva gestió i control. La nova reglamentació ha requerit d’un desenvolupament reglamentari i de nous models de declaració. En conseqüència, recentment s’ha aprovat un nou reglament de l’Impost Sobre Gasos Fluorats d’efecte Hivernacle mitjançant el Reial Decret 712/2022, de 30 d’agost, i l’Ordre HFP/826/2022, de 30 d’agost, a través de la qual s’ha aprovat el nou model 587 i el model A23.

 

A qui afecta?
A qualsevol recipient que contingui un gas fluorat d’efecte hivernacle, és a dir, tant en envasos com productes, equips o aparells que siguin posats en servei a Espanya i tinguin  un PCA* (o GWP) major a 150.
* PCA (Potencial d’escalfament Atmosfèric). Cada gas fluorat té assignat un valor.

 

Quina és la base imposable, tipus impositiu i quota íntegra?
Base imposable: Pes en kg dels gasos
Tipus impositiu: Aplicar coeficient 0,015 al PCA del gas, amb un límit de 100 € per kg.
Quota íntegra: Base imposable x tipus impositiu
Quota íntegra € = kg x PCA x 0,015
 
Exemple: Equip tipus Split de paret de 3.000 frigories amb 0,65 kg de R32

Tipus de Gas PCA Càrrega de gas Coeficient Quota
R32 675 0,65 kg 0,015 6,58 €

 

Entre les principals modificacions, destaquen:

 1. Fet imposable: Es deixa de gravar la venda o entrega dels gasos al consumidor final, passant-se a configurar el fet imposable a la fabricació, importació, adquisició intracomunitària o tinença irregular dels gasos fluorats que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost. La llei defineix els fets imposables de la següent manera:
  1. Fabricació: Obtenció de gasos. No és fabricació les operacions de reciclatge o regeneració ni l’obtenció de barreges.
  2. Importació: Entrada a Península o les Balears de gasos que venen fora de la Unió Europea.
  3. Adquisició intracomunitària: Entrada a Península o les Balears de gasos provinents d’un altre estat membre de la Unió Europea.
  4. Tinença irregular: Possessió, comercialització, transport o utilització dels gasos objecte de l’impost quan qui els posseeix, comercialitza, transporta o utilitza no acrediti haver realitzat la seva fabricació, importació, adquisició intracomunitària o adquisició en el territori espanyol o que els esmentats gasos estan sota vigilància duanera conforme el codi Duaner de la Unió.
 2. Nova figura del “magatzemista de gasos fluorats”: Per evitar un cost financer a aquells que emmagatzemen gasos, a causa del temps que passa des del moment en què s’efectua el pagament de l’impost fins que es repercuteix a través de la seva venda, es crea la nova figura de “magatzemista de gasos fluorats”, que es la persona o entitat autoritzada perquè a les seves adquisicions de gasos objecte de l’impost se li apliquin el règim de diferiment disposat en l’apartat NOU 4 de l’article 5 de la llei de l’impost. Quan el fabricant, importador, adquiridor intracomunitari o empresari tingui aquesta condició, la meritació de l’impost es produirà en el moment que aquest últim realitzi la primera venda o entrega a qui no ostenti aquesta condició. La condició de “magatzemista de gasos fluorats” requereix:
   1. Empresa donada d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors en l’epígraf corresponent a l’activitat que desenvoluparan.
   2. El volum de vendes durant l’any natural anterior immediat ha de superar els 8.000 kg de gasos objecte de l’impost.
   3. Sol·licitar l’autorització a l’oficina gestora corresponent al domicili fiscal de l’empresa, independentment d’on estiguin ubicats els establiments.
   4. Inscripció al registre territorial de l’impost de gasos fluorats de l’oficina gestora on estigui ubicat cada establiment. S’obtindrà un CAF per cada establiment.
   5. Obligació a presentar la comptabilitat d’existències, tal com indica l’Annex V i VII de y l’Ordre HFP/826/2022, de 30 d’agost.
 3. S’elimina l’exempció aplicable a la primera entrega o venda dels gasos fluorats efectuada als revenedors suprimint la figura de “revenedors” (fabricants – magatzemistes – instal·ladors), que gaudien del diferiment de l’impost. Ara, per gaudir-ne, han de ser considerats com magatzemistes de gasos.
 4. S’elimina l’exempció aplicable a la primera venda o entrega a empresaris de gasos destinats a la primera recàrrega en equips i aparells nous. Als beneficiaris d’aquesta exempció els és aplicable l’article 5 Divuit de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, d’acord amb el que s’haurà de comunicar les existències de gasos objecte de l’impost durant el mes de setembre i fer l’autoliquidació corresponent al novembre.
 5. Els que realitzin la venda o entrega de gasos fluorats o de productes, equips o aparells que el continguin, hauran de consignar un certificat o en la factura que emetin la classe de gas fluorat, la quantitat (expressada amb kg) i l’import del IGFEI satisfet.
 6. El període de liquidació passa a ser trimestral, establint un nou model 587.
 7. S’estableix el model A23 que permetrà la devolució del IGFEI satisfet als importadors i adquirents intracomunitaris que tinguin dret a sol·licitar-la.
 8. S’estableixen els següents beneficis fiscals:

 

Com a norma transitòria, cal posar èmfasi a les regulacions següents:

 1. Entre 01/09/2022 i 30/09/2022: Els fabricants, els que tinguessin la condició de “revenedors” (codi d’activitat GV) i els empresaris que destinin gasos a primera incorporació en equips o aparells nous (codi d’activitat GN) hauran de comunicar a l’Agència Tributària la quantitat de gasos fluorats existents a les seves instal·lacions a data 1 de setembre de 2022, tant el que està a granel com el que està incorporat en equips i aparells. Aquesta comunicació no està subjecta a model oficial i s’haurà d’informar a través d’una sol·licitud a l’Agència tributària, mitjançant el tràmit habilitat a l’efecte (DR077 – Comunicación de la cantidad de gases fluorados existente a 01 de septiembre de 2022). Al no tenir un model oficial per efectuar aquesta comunicació, recomanem prendre com a base el model 587 per tal de confeccionar un Excel d’existències on s’informi per columnes de l’epígraf, gas fluorat d’efecte hivernacle i els kg.Si no es disposa de les dades necessàries per a la determinació de la quantitat de gas contingut en productes, equips i aparells, la quantitat continguda serà la següentEn el cas de no existir existències també s’haurà d’informar d’aquesta circumstància a la comunicació. La no presentació d’aquesta comunicació comportarà una multa pecuniària de 500 €.
 2. Entre 01/09/2022 i 30/11/2022: Els “revenedors” que no tinguin la condició de magatzemista de gasos hauran de presentar una autoliquidació extraordinària, en el període comprés entre l’1 de setembre i el 30 de novembre de 2022, per les existències declarades durant el mes de setembre i efectuar el pagament simultani del deute resultant. Aquesta autoliquidació es farà mitjançant el nou model 587. Les instruccions per la seva complementació són les següents. Si no es regularitzen les existències seguint el procediment que marca la norma, els obligats tributaris podrien veure’s afectats en un futur per la tinença irregular d’aquests gasos.

Això és un recull de les principals novetats del nou impost sobre Gasos Fluorats d’Efecte Hivernacle. Si vols saber com afecta aquest impost a la teva organització o t’agradaria tenir-ne més informació, com sempre, restem a la vostra disposició.

 

Albert Farrés Esteve
Economista

CALENDARI FISCAL

< setembre 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2020/09 Tot el dia
Models 111,115,123 (només declaracions mensuals) i model 349, declaracions de juliol i agost
21 22 23 24 25
26 27 28 29 3030/09 Tot el dia
Model 303 mensual
   

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS