INFO-RIUS

Modificació del delicte d’insolvència punible

abr. 24, 2015 | Bloc

El mes de març es van aprovar, finalment, les modificacions de l’esperada reforma del Codi Penal. D’entre les múltiples novetats que s’han incorporat, cal destacar les que fan referència al delicte d’insolvència punible (Art.259-261 bis del CP).

A partir del proper juliol, els supòsits d’aplicació d’aquest delicte s’han ampliat, cosa que significa que hi ha noves situacions que es consideren delicte i són més detallades. Si es donés algun d’aquests nous supòsits en el marc d’una insolvència, hi haurà delicte penal amb la conseqüent pena de presó associada al delicte, si és el cas. Estem parlant de situacions en les que, per exemple:

 • S’amaguin, es destrueixin o es danyin elements patrimonials inclosos en la massa d’un concurs de creditors.
 • Es realitzin actes de disposició, ja sigui mitjançant l’entrega de diners o actius, o assumint deutes que no tinguin relació amb la situació patrimonial ni tinguin justificació econòmica o empresarial.
 • Es realitzin operacions de venda o prestacions de servei per preu inferior al seu cost d’adquisició o producció sense justificació econòmica.
 • Se simulin crèdits de tercers o es reconeguin crèdits ficticis.
 • Es participi en negocis especulatius sense justificació econòmica i, com a resultat, es vulneri el deure de diligència en la gestió d’assumptes econòmics.
 • S’incompleixi el deure de portar comptabilitat, o bé es porti una doble comptabilitat o es cometin irregularitats greus en la seva realització que dificultin la seva comprensió o que alterin la situació patrimonial o financera de la companyia.
 • Que s’alterin els llibres comptables o es destrueixin, de manera que es dificulti o s’impossibiliti el seu examen o la valoració econòmica de l’empresa.
 • Es formulin els comptes anuals o els llibres comptables de forma contrària a la normativa dificultant la valoració o comprensió de la situació econòmica de l’empresa.
 • Es realitzi qualsevol conducta activa o passiva que pugui ser considerada una infracció greu del deure de diligència en la gestió d’assumptes econòmics, o que provoqui una disminució del patrimoni del deutor, o bé provoqui una ocultació de la situació real de la companyia.

A més, amb la nova redacció la pena aplicable a aquests supòsits es veu agreujada en casos en què, com a conseqüència d’algun dels fets anteriors, es provoqui:

 • Un perjudici patrimonial a una generalitat de persones que pugui posar-les en una situació econòmica greu.
 • Quan es provoqui un perjudici econòmic de més de 600.000 euros a algun dels creditors que es veuen afectats pel concurs del deutor.
 • Quan almenys la meitat de l’import dels crèdits concursals tingui com a titulars la Hisenda Pública (estatal, autonòmica o local) o la Seguretat Social.

Així doncs, la nova redacció del Codi Penal ens porta a una amplitud dels supòsits aplicables als tipus penals. Alguns ja es recollien en la jurisprudència i ara s’han incorporat en la norma, de forma que el legislador ens mostra la seva voluntat d’incidir més en com penar determinades actuacions freqüents en els darrers temps en el país. Així, es passa a penar més coercitivament determinades conductes doloses en casos d’insolvències empresarials.

Davant d’aquesta amplitud de supòsits que recull la nova normativa, el fet de presentar el concurs de creditors en temps i forma si es dóna una situació d’insolvència en l’empresa té molta importància, així com també la correcta aplicació de la normativa comptable i de bones pràctiques financeres. Com ja hem apuntat en altres ocasions, la  transparència és un factor clau en la valoració a mercat, de forma real d’actius i operacions econòmiques en seu de les empreses.

Marc Rius

CALENDARI FISCAL

< setembre 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2020/09 Tot el dia
Models 111,115,123 (només declaracions mensuals) i model 349, declaracions de juliol i agost
21 22 23 24 25
26 27 28 29 3030/09 Tot el dia
Model 303 mensual
   

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS