INFO-RIUS

IVA o no IVA en els socis de les societats professionals?

juny 16, 2015 | Bloc

L’Administració Tributària va publicar, el primer semestre de l’any, unes notes en relació a si cal o no aplicar IVA per part dels socis professionals quan aquests facturen els seus honoraris a les societats professionals de les quals en són partícips. Aquest tema va generar molta controvèrsia i confusió, davant la qual, aquest article pretén donar unes mínimes vies interpretatives que serveixin de presumpcions per establir un criteri sobre si cal o no cal aplicar l’impost sobre el valor afegit en els casos esmentats.

La clau del tema, d’acord amb l’actual jurisprudència i doctrina europea, està en discernir si es tracta d’una societat de mitjans o d’una veritable societat professional. En el primer cas, si estem davant una societat de mitjans, caldrà que es produeixi la meritació del citat impost sobre el valor afegit. Per contra, si és una veritable societat professional que actua com a tal al mercat i per tant, no podem parlar ni d’ordenació per compte pròpia ni d’exercici individual de la professió per part del soci professional, no es produirà la meritació de l’IVA quan el soci facturi a la societat professional els seus honoraris.

D’una banda, existirà la presumpció que estem davant d’una societat de mitjans, i per tant, que cal que es meriti el citat IVA en els honoraris que el soci professional de la societat factura a l’empresa mercantil de la que participa, quan es donin entre d’altres els següents supòsits:

 • El professional no té a càrrec treballadors per compte aliena, ja que aquests figuren contractats a nom d’una societat de la que el professional és soci. A més el cost d’aquest personal es repercuteix proporcionalment a tots els socis, els quals sufraguen les citades despeses de personal d’estructura (personal administratiu, recepció, etc).
 • Els costos d’infraestructura i de despeses comunes (informàtica, papereria, material d’oficina, neteja, etc…) es repercuteixen als socis.
 • El professional suporta el risc de l’activitat, és a dir, d’ell depenen els ingressos i les despeses derivades dels recursos humans i materials de la seva activitat.
 • Els ingressos del professional són directament derivats de l’exercici de la seva activitat, de manera que no hi ha retribució mensual fixa sinó que és una retribució que varia segons el volum de treball mensual que el professional ha facturat i segons el treball comercial de la seva cartera de clients.
 • La societat no està subjecta a la Llei de Societats Professionals.
 • El professional respon de forma personal i exclusiva dels perjudicis econòmics derivats de la seva activitat professional.

 

Per altra banda, existirà la presumpció de que no hi ha societat de mitjans, i que per tant el professional no ha de facturar amb IVA a la societat professional des d’on presta els seus serveis a més de ser-ne soci, quan es donin entre d’altres els següents supòsits:

 • La retribució del soci té un caràcter fix, és a dir, el soci professional té una retribució fixa mensual independentment del volum i evolució del negoci.
 • La pròpia societat professional compta dins el seu equip de treball amb professionals contractats per prestar l’activitat que constitueix el seu objecte social. És a dir, si per exemple es tracta d’un despatx d’advocats, a més del titular del despatx també hi ha altres advocats contractats que integren l’equip de treball de l’oficina.
 • La societat està subjecta a la Llei de Societats Professionals, és a dir, actua en al mercat com a S.L.P. o S.A.P.
 • Els Estatuts preveuen un règim de prestacions accessòries consistents en l’obligació de treballar dins i per la societat per part del soci.
 • La societat té contractada una assegurança de Responsabilitat Civil (RC) al ser ella qui actua directament en el mercat.
 • El soci professional no disposa d’altres mitjans per desenvolupar la seva activitat més enllà dels que són propietat de l’empresa.

 

En qualsevol cas esperem que en els propers mesos la pròpia Administració Tributària fixi un criteri homogeni en relació a la fiscalitat a aplicar en la retribució dels socis professionals. Així doncs, a més de la problemàtica sorgida amb l’IVA, encara queden altres aspectes pendents de clarificar com el concepte tributari aplicable en IRPF o el propi suport documental a utilitzar, és a dir, nòmina o factura.

Marc Rius

CALENDARI FISCAL

< juliol 2022 >
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2020/07 Tot el dia
Models 111,115,123, 130, 131, 303, 349
21 22 23 24
2525/07 Tot el dia
Models 200, 220 (Impost sobre Societats)
26 27 28 2929/07 Tot el dia
Comptes Anuals (en el termini dels 30 dies següents a la celebració de la junta)
30 31

CONTACTAR

CONTACTAR
INFO-RIUS