Campanya de Renda i Patrimoni- exercici 2021

Campanya de Renda i Patrimoni- exercici 2021

Ens apropem al període voluntari de presentació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l’exercici 2021, així com de l’Impost sobre el Patrimoni.

El termini de presentació és del 6 d’abril fins al dia 30 de juny. Si el resultat és a ingressar amb domiciliació bancària, el termini és fins al dia 27 de juny.

Per la vostra comoditat, si no ens comuniqueu el contrari, procedirem a descarregar-nos des d’internet les seves dades fiscals a fi de facilitar la complementació de la declaració. Per fer-ho necessitarem que ens faciliteu una còpia del vostre DNI, sempre que no ens l’hàgiu entregat l’any passat, o bé l’hàgiu renovat entre la campanya de renda de l’any passat i l’actualitat.

Aprofitem també per recordar-vos els documents que ens permetran preparar la vostra declaració relativa a l’exercici 2021, enguany marcat també per les situacions extraordinàries que es poden haver proper produït per la pandèmia, i que us agrairem que ens aporteu al més aviat possible:

DADES GENERALS.

 • Cal que ens confirmeu que el vostre domicili habitual no s’ha modificat amb relació a l’any anterior.
 • Si ha nascut algun fill durant l’any 2021: fotocòpia del llibre de família.
 • Si hi ha algun fill major de 18 anys, amb ingressos superiors a 8.000.-euros en el 2021, certificació d’aquests ingressos.
 • Justificants d’ingressos percebuts, si s’escau, per fills menors de 18 anys.
 • Si existeixen ascendents que convisquin amb la unitat familiar, sempre que no tinguin ingressos superiors a 8.000.-euros en l’exercici 2021.
 • En el cas de tutela o acolliment no remunerat d’una persona afectada per minusvalidesa o invalidesa aportar documentació relativa a aquest fet.
 • En el cas de canvi de domicili: indicar el nou (aquest canvi de domicili ha de ser notificat a l’Agència Tributària mitjançant el model 030).
 • Documentació relativa a les aportacions realitzades a Plans de Pensions durant l’any 2021 (contribuent i cònjuge).
 • Acreditació de discapacitat a partir del 33 %.
 • Ajudes públiques rebudes.
 • Si s’ha estat sotmès a algun tipus d’ERTO, dies d’aplicació i tipus d’afectació (total o parcial).
 • Qualsevol altra informació i documentació que es cregui d’interès.

 

TREBALL PERSONAL.

 • Certificats dels rendiments obtinguts durant el 2021 per treball personal, així com de les prestacions per desocupació i altres pensions, a excepció de les d’Invalidesa Absoluta o Gran Invalidesa, les quals no tributen. Cal prestar especial atenció a si hi ha hagut ingressos provinents d’algun ERTO o d’alguna prestació d’autònoms.
 • Comprovants de despeses de quotes a sindicats i defensa jurídica.
 • Comprovants de despeses de quotes obligatòries a col·legis professionals.
 • Import de les pensions compensatòries rebudes en cas de separació o divorci.
 • En cas d’acomiadament, documentació relativa al mateix.
 • Prestacions per jubilació rebudes de l’estranger.

 

COMPTES BANCARIS.

 • Certificats bancaris de cada un dels comptes existents durant l’exercici 2021, en els que surti el titular o titulars, el saldo a 31-12-2021, i el saldo terme mitjà del 4rt trimestre, així com els interessos i les retencions sobre aquests.

 

VALORS MOBILIARIS.

 • Extractes bancaris dels valors dipositats i dels interessos rebuts.
 • Justificant de compres i vendes de valors realitzats en el 2021, així com les despeses ocasionades.
 • Justificant relatiu a la tinença i operativa amb monedes virtuals. Saldo a 31-12-2021 en euros, i valors d’adquisició i de transmissió en cas de venda.És fonamental conèixer la data i valor de l’adquisició en totes les operacions de transmissió.

 

FINQUES URBANES I RÚSTIQUES.

 • De les arrendades:
  • Còpia del contracte de lloguer, en el cas que la finca llogada sigui habitatge habitual del llogater.
  • És imprescindible disposar de la còpia de l’escriptura de compra, així com de les millores posteriors a la compra. Si s’han fet obres de millora durant el 2021 caldran les factures.
  • Lloguer percebut i despeses (és necessari el detall de cada finca individualment), diferenciant entre els procedents d’habitatge i de locals. Així mateix, si hi ha factures de reparacions, serveis, etc., necessitarem les factures.
  • En el cas que s’hagin recuperat quantitats per l’aplicació de clàusules sòl, els imports d’aquesta devolució desglossades per anys.
  • En el cas que hi hagi hagut alguna moratòria o ajornament de la renda a conseqüència de la COVID-19, detall de les rendes diferides o condonades i còpia de la modificació contractual pactada.
 • De les comprades o venudes en el 2021:
  • Escriptura i Minuta Notarial.
  • En cas de transmissió, a més, escriptura d’adquisició.
 • De totes:
  • Fotocòpia del rebut de l’IBI corresponent al 2021.

 

ACTIVITATS EMPRESARIALS I PROFESSIONALS.

 • Estimació objectiva (Mòduls): Variació dels elements tributaris durant l’exercici 2021 així com les dates en què l’activitat ha estat tancada a conseqüència de la COVID-19. Si hi ha hagut treballadors en ERTO, detall dels dies i de l’afectació de cada treballador.
 • Estimació directa normal i simplificada: Ingressos, despeses, existències i valor de negoci a data 31-12-2021, així com inversions empresarials i increment de plantilla.
 • En tots els casos, detall de les ajudes rebudes, si és el cas, a conseqüència de la COVID-19.

 

VEHICLES, AUTOMÒBILS, EMBARCACIONS I ALTRES BÉNS.

 • Valor a efectes de l’Impost sobre el Patrimoni.
 • Subvenció rebuda per compra de vehicles (PLA PIVE).

 

PRÉSTECS.

 • Justificant de les operacions de préstec o hipoteca, interessos pagats i capitals amortitzats.

 

DEDUCCIONS.

 • Deducció per habitatge habitual:
  • Quantitats pagades en el 2021 per adquisició d’habitatge propi (hipoteques) anterior a 01/01/2013.
  • Quantitats pagades per obres d’adequació de l’habitatge propi en cas de persones minusvàlides.
  • En el cas que s’hagin recuperat quantitats per l’aplicació de clàusules sòl, els imports d’aquesta devolució desglossades per anys.
 • Deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges:
  • Obres realitzades a partir del dia 6-10-2021. Justificants. No poden ser pagades en efectiu.
  • Certificat d’eficiència energètica.
 • Donacions:
  • Justificant de les quanties donades a Associacions declarades d’Utilitat Pública, Creu Roja Espanyola, Confessions religioses, Fundacions, etc.
  • Justificant de les quanties pagades a partits polítics.
 • Deduccions per inversions en béns declarats d’interès cultural:
  • Justificant de les quantitats aportades.
 • Deduccions per lloguer de l’habitatge habitual:
  • Quantitats pagades per aquest concepte. Referència cadastral, data del contracte i imports pagats. Aportar còpia del contracte. Si hi ha hagut ajornaments o moratòries a conseqüència de la COVID-19, detall de les rendes ajornades o condonades i còpia de la novació contractual.
 • Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació:
  • Quanties satisfetes per la subscripció d’accions o participacions en aquest tipus d’empreses.
 • Deducció per despeses en guarderies:
  • Quanties satisfetes per aquest concepte.
 • Deducció per família nombrosa:
  • Còpia del carnet acreditatiu.

 

Esperant saludar-vos personalment ben aviat.

Atentament,

Àrea Financera i Tributària
RIUS CONSULTORS

Campanya de Renda i Patrimoni- exercici 2021

Declaracions fiscals periòdiques – exercici 2022 1r trimestre

Benvolgut/da senyor/a,

Com cada trimestre, en aquestes dates us escrivim per recordar-vos l’obligació de presentar les declaracions trimestrals corresponents a:

 • Les retencions de l’impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111).
 • Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans. (Mod. 115).
 • Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l’IRPF (Mod. 123).
 • El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques. (Mod. 130 i Mod. 131).
 • El pagament a compte de l’impost sobre societats . (Mod. 202).
 • L’impost sobre el valor afegit. (Mod. 303).
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. (Mod. 349)

El termini de presentació establert per l’Administració tributària s’acaba el pròxim 20 d’abril (dia 13 d’abril per a impostos amb el pagament domiciliat presentats telemàticament).

Atès que us trobeu en algun d’aquests supòsits, us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres per tal de poder complimentar les esmentades declaracions.

RECORDEM: Serà durant el mes d’abril quan presentarem telemàticament els llibres oficials de les Societats al Registre Mercantil corresponent, inclòs també el llibre d’actes, essent la data de venciment el proper dia 30-04-2022. És per aquest motiu que demanem la màxima col·laboració perquè la presentació dels mateixos es pugui realitzar en el termini establert.

Tot esperant notícies vostres, us saludem cordialment,

 

Àrea Financera i Tributària
RIUS CONSULTORS

 

Circular de declaració d’operacions amb tercers Mod.347 – exercici 2021

Circular de declaració d’operacions amb tercers Mod.347 – exercici 2021

Com cada any per aquestes dates us informem que podeu tenir l’obligació de presentar la declaració d’operacions amb tercers (mod. 347) davant l’Administració d’Hisenda, per a aquelles persones autònomes o entitats que hagin fet operacions amb proveïdors o clients que en conjunt superin els 3.005,06 euros, sent la data límit el dia 28 de febrer.

No obstant això, no hauran de fer aquesta declaració aquells subjectes passius que estiguin inclosos, a efectes de l’IVA, en el SII (Subministrament Immediat d’Informació).

En cas que tingueu contractat aquest servei amb nosaltres agrairíem que ens aportéssiu les dades abans del proper 14 de febrer per a una millor gestió.

Aquesta declaració informativa no es podrà presentar en paper i s’haurà de presentar obligatòriament per via telemàtica.

Si no disposeu de la signatura electrònica, podeu adreçar-vos a nosaltres i us en farem el tràmit.

Tot esperant notícies vostres, us saludem cordialment.

 

Àrea Gestió Fiscal i Comptable
RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, SLP

Terrassa, 31 de gener de 2022

Circular de declaració d’operacions amb tercers Mod.347 – exercici 2021

Circular amb les novetats de la llei de pressupostos

El passat 29 de desembre de 2021 s’ha publicat en el BOE la Llei 2272021 del 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat pel 2022. Així mateix, el 31 de desembre de 2021 s’ha publicat en el DOGC la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. En l’àmbit tributari, ambdues lleis incorporen (a títol de resum) les següents mesures:

 

Llei de pressupostos de l’Estat.

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

 • Es redueixen a 1.500 euros (abans 2.000 euros) el límit de reducció aplicable a les aportacions individuals a sistemes de previsió social i a les assegurances que cobreixen exclusivament el risc de dependència.
 • En canvi, les aportacions mitjançant plans d’ocupació per l’empresa s’incrementen fins als 8.500 euros (abans 8.000 euros), mantenint-se el límit conjunt en els 10.000 euros.
 • Novetat: El treballador podrà igualar l’aportació empresarial fins al límit conjunt de 8.500 euros.
 • Límits Estimació Objectiva. Es prorroguen un any més els límits de mòduls.

Impost sobre el valor afegit.

 • Límits Règim Simplificat. Es prorroguen un any més els límits de mòduls en l’IVA igual que en el IRPF.

Impost sobre societats.

 • Es fixa una tributació mínima del 15 % de la base imposable en el cas de:
  • Xifra de negocis igual o superior als 20 milions d’euros.
  • Tributació en règim de consolidació fiscal amb independència de la facturació.
 • Altres situacions de tributació mínima. Aquesta mesura té el seu paral·lelisme en l’Impost sobre la Renda de No Residents, per les rendes obtingudes per establiments permanents:
  • En el cas d’empreses de nova creació amb tipus nominal del 15%, serà del 10%.
  • En el cas d’empreses amb tipus nominal del 30%, serà del 18%.
 • Règim especial d’entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges.
  • La bonificació del 85% existent fins ara passa a ser del 40% de forma que la tributació efectiva es queda en el 15%
 • Grups d’empresa.
  • Es modifica l’article 71.1 de la LIS (deduccions i bonificacions) afegint que la quota líquida resultant d’aplicar les deduccions i bonificacions del grup, en cap cas pot ser negativa.

Impost sobre activitats econòmiques.

 • Es crea un nou grup 863 per classificar-hi l’activitat exercida pels periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació.

Altres modificacions.

 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. S’actualitzen un 1% l’escala de gravamen dels títols nobiliaris.
 • Taxes. S’incrementen tot un seguit de taxes de diferents àmbits, incloent-hi les taxes sobre el joc.
 • Activitats prioritàries de Mecenatge i beneficis per activitats d’Interès General. Com cada any s’enumeren les activitats que gaudiran d’aquests beneficis.
 • Tipus d’interès:
  • Legal es manté en el 3%.
  • De demora es manté en el 3,75%.
 • Indicadors IPREM:
  • Diari 19,30 euros.
  • Mensual 579,02 euros.
  • Anual 6.948,24 euros.
  • En el cas que l’IPREM hagi substituït l’SMI serà de 8.106,28 euros anuals o de 6.948,24 euros anuals sense pagues extraordinàries.

 

Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) (per la part autonòmica de la renda).

 • Deduccions per naixement o adopció d’un fill. Queden de la següent forma:
  • Declaració conjunta, 300 euros.
  • Declaració individual, 150 euros cada un dels progenitors.
  • Declaració en cas de família monoparental, 300 euros.
 • Deducció per lloguer d’habitatge habitual – En el cas de contribuent de família nombrosa o monoparental, podrà deduir un 10% del lloguer amb un màxim de 600 euros, sempre que compleixi la resta de requisits.
 • Escala autonòmica. S’aprova una nova escala autonòmica (La franja marcada són els trams que es modifiquen).

Impost sobre successions i donacions.

 • S’amplia de forma excepcional pel 2022 la possibilitat que els ajornaments de pagament puguin ser de fins a 2 anys. També serà aplicable als ajornaments en curs o ja sol·licitats.
 • S’assimila l’acolliment a la relació entre fills i ascendents.

Tributació sobre el joc.

 • Durant els exercicis 2022 i 2023, els operadors de màquines recreatives i d’atzar han de trametre a la DGT amb periodicitat semestral (entre l’1 i el 20 dels mesos de juliol i gener), informació sobre cada una de les màquines en explotació

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

 • Es modifica el redactat de l’article 4 per concretar les condicions ja vigents que han de concórrer per considerar un actiu com a no productiu.
 • S’incorpora la tributació de societats inactives que no es trobin en situació de dissolució i liquidació.

Impost sobre habitatges buits.

 • S’afegeix com a subjecte passiu de l’impost a les persones físiques que siguin grans tenedors, entenent com a tals els qui siguin titular, per qualsevol títol, de més de 15 habitatges.

Impost sobre els aliments ultraprocessats.

 • S’anuncia que durant el 2022 es redactarà l’avantprojecte d’aquest nou impost.

Ens posem a la seva disposició per qualsevol dubte o ampliació d’informació relacionada amb la matèria.

 

RIUS CONSULTORS

Terrassa, 13 de gener de 2022

Circular de declaració d’operacions amb tercers Mod.347 – exercici 2021

Circular de la reforma laboral

Comencem 2022 amb novetats significatives en l’àmbit Laboral derivades del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral.

Tot i que falta encara el tràmit parlamentari, us avancem els aspectes més rellevants, tenint en compte també que hi haurà un període d’adaptació per les empreses de tres mesos

Us passem un resum dels principals continguts que tracta el Reial decret llei 32/2021 publicat el 28 de desembre al BOE, de Mesures Urgents per a la Reforma Laboral, la garantia de l’estabilitat en el treball i la transformació del mercat de treball.

 • Els contractes de treball es presumeixen concertats per temps indefinit, desapareixent la modalitat del contracte de treball per obra o servei i mantenint únicament un contracte de durada determinada, que es podrà celebrar per circumstàncies de la producció o per substitució de la persona treballadora.
 • Els contractes de treball formatius (formació i aprenentatge) permetran compatibilitzar una activitat laboral retribuïda amb d’estudis de formació professional o universitaris.
 • Es recupera la ultraactivitat indefinida dels convenis col·lectius, és a dir, els convenis col·lectius seguiran en vigor després de finalitzar la seva vigència, per la qual cosa sempre hi haurà un conveni col·lectiu sectorial aplicable.
 • Es deroga la preferència salarial dels convenis d’empresa, i per això aquest només serà aplicable si estableix una millora respecte a les condicions salarials que disposi el conveni sectorial aplicable.
 • ERTO’S: Se simplifica la seva tramitació aportant més flexibilitat. ERTO FORÇA MAJOR: Es crea una nova causa de força Major Temporal per Impediment o limitacions en l’activitat normalitzada de l’empresa a conseqüència de les decisions adoptades per l’autoritat pública competent.
 • Es crea el MECANISME RED, un nou mecanisme de Flexibilitat i Estabilització en l’Ocupació que permetrà a les empreses puguin sol·licitar a l’Autoritat Laboral la reducció de jornada o la suspensió dels contractes de treball en determinades circumstàncies. Així mateix, també es crea el FONS RED, que finançarà les necessitats del mecanisme RED (prestacions, exoneracions i formació).
 • Enduriment de les infraccions i sancions establertes en la LISOS, potenciant la tasca de control de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

A mesura que es vagi avançant en la ratificació parlamentària o les esmenes que puguin produir els anirem informant.

Ens posem a la seva disposició per qualsevol dubte o ampliació d’informació relacionada amb la matèria.


Àrea Laboral

RIUS CONSULTORS

Terrassa, 12 de gener de 2022

Circular de declaració d’operacions amb tercers Mod.347 – exercici 2021

Circular de declaracions fiscals periòdiques

Benvolgut client/clienta,

Com cada final d’any en aquestes dates us recordem l’obligació de presentar les declaracions corresponents al 4t trimestre i els resums anuals d’aquestes declaracions.

El termini de presentació establert segons l’Administració Tributària per a les declaracions en concepte de retencions, és el proper 20 de gener (dia 15 de gener per a impostos domiciliats a pagar per presentació telemàtica). Els models a presentar per aquestes dates són:

 • Les retencions de l’impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111).
 • Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans.(Mod. 115).
 • Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l’IRPF (Mod. 123).
 • Retencions sobre rendiments procedents de persones no residents.(Mod. 216).

Fins al dia 31 de gener (dia 25 de gener per a impostos domiciliats a pagar per presentació telemàtica) les declaracions corresponents:

 • L’impost sobre el valor afegit i el seu resum anual. (Mod. 303, 309 i Mod.390).
 • El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques. (Mod. 130 i Mod. 131).
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. (Mod. 349).
 • Resums anuals dels models 111, 115, i 123: models 190, 180 i 193 respectivament, així com la declaració informativa de donatius i donacions rebudes (Mod.182), i la declaració informativa d’entitats en règim d’atribucions de renda (Mod.184).

Aquells que no disposeu de signatura electrònica, i ho necessiteu, ens podeu enviar el fitxer amb les dades gravades en el programa de suport de l’AEAT al correu del vostre col·laborador per fer-ne la presentació.

Us remarquem la necessitat de disposar de les dades comptables amb periodicitat mensual, per poder treballar d’acord amb una informació fiable. Us demanem, per a una millor gestió, que ens aporteu les dades al despatx amb la major antelació possible.

Recordatori:

Agrairíem que totes aquelles actes derivades d’operacions societàries (realitzades pel nostre despatx) que hagi portat a terme la vostra Societat durant l’exercici 2021, es procedissin a signar per tots els socis i ens les féssiu arribar escanejades per correu electrònic abans del dia 31 de gener.

Tot esperant notícies vostres, us saludem cordialment.

 

Àrea Gestió Fiscal i Comptable

RIUS CONSULTORS

Terrassa, 31 de desembre de 2021

INFO-RIUS