Separació matrimonial

Avui us parlarem de la fiscalitat de la separació matrimonial en parelles casades en separació de béns, règim supletori a Catalunya, és a dir, a no ser que s’expressi la voluntat de casar-se en el règim de societat de guanys aplica la separació de béns. Parlarem dels diferents acords que es poden arribar en una separació i quins efectes fiscals tenen per les parts.

Per una banda parlarem de la pensió compensatòria, que és aquella pensió que es paga quan un dels membres de la família ha patit un desequilibri econòmic en relació a la posició de l’altre, pensió habitual quan un dels membres s’ha dedicat a treballar a casa i cuidar la família, perdent l’oportunitat d’una vida professional. A nivell fiscal aquesta compensació generarà un rendiment del treball per el membre que ho cobri i es reduirà de la base imposable general pel membre que pagui la pensió.

Una segona compensació, més habitual quan els dos membres de la parella treballen, és la pensió per aliments als fills, que normalment la cobra el membre que es queda la custòdia dels fills. A diferència de l’anterior aquesta pensió no tributa pel membre de la parella que la cobra i, en relació al pagador, no es resta de la base imposable però redueix la progressivitat de l’impost.

Per últim farem un esment especial als immobles. Per una banda hi ha l’habitatge habitual, que no té cap efecte fiscal pel beneficiari de l’ús a futur de l’habitatge habitual ni pel membre que perd la possibilitat d’utilitzar-lo. Un avantatge fiscal que sí té el membre que no hi viu és que, tot i no tenir la consideració d’habitatge habitual, podrà aplicar les deduccions previstes en la normativa si l’adquisició és anterior a 1 de gener de 2013.

Finalment, en relació als immobles, cal tenir present la problemàtica que pot sorgir per l’adjudicació d’immobles a un dels membres en el moment de la separació. Si un dels dos s’adjudica un immoble que tenen en proindivís, el que s’anomena la divisió de la cosa comú,  i l’altre compensa amb diners es produeix un excés d’adjudicació que haurà de tributar el membre que rep els diners en l’impost sobre la renda, tot i que l’operació no estarà subjecte a l’impost sobre transmissions patrimonials. Per contra, si el matrimoni disposa de dos immobles d’igual valor i cada membre de la parella s’adjudica un immoble, ens trobem davant d’una operació no subjecte a l’impost sobre la renda.

Per no allargar l’article he fet un resum de les principals casuístiques, però evidentment el tema es pot complicar molt més. El que és important tenir en compte és que la fiscalitat és un punt molt important en una separació, i un advocat matrimonialista és possible que centri el focus en altres aspectes i no domini la part fiscal, pel que recomanem sempre la visió d’un fiscalista abans de tancar l’acord.

Lluís García-Cascón Sala

 

0 186
Rius Consultors
Rius Consultors

Deixa una resposta