En compliment del que es disposa en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que regula el dret d’informació en la recollida de les dades personals, RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, S.L. informa als USUARIS que emplenin algun dels formularis d’aquesta pàgina web, que disposa dels següents fitxers inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en els quals s’incorporaran les dades personals dels USUARIS que emplenin algun formulari d’aquesta pàgina web, denominats:

  • FITXER AGENDES ELECTRONICAS DE CONTACTES: En aquest fitxer s’inclouran les dades dels USUARIS que ens contactin a través del formulari contactar i dels USUARIS que ens deixin una resposta i publiquin els seus comentaris a la Web, que tractarem amb la finalitat de gestionar i atendre les sol·licituds d’informació, suggeriments, comentaris o consultes dels USUARIS, mantenir comunicacions comercials, així com per mantenir-los informats sobre productes o serveis similars als contractats o adquirits per l’USUARI.

    Si no desitgés que RIUS CONSULTORS ASSOCIATS conservi les seves dades pot manifestar la seva negativa al tractament per e-mail a info@riusconsultors.com. De conformitat amb el Reglament que desenvolupa la LOPD, li informem que de transcórrer 30 dies sense que l’USUARI s’hagi pronunciat sobre aquest tema, entendrem que consent el tractament de les seves dades.

  • FITXER SUBSCRIPTORS NEWSLETTER: en aquest fitxer s’inclouran les dades dels USUARIS que se subscriguin per rebre la Newsletter de RIUS CONSULTORS que tractarem amb la finalitat de gestionar aquesta subscripció.
  • FITXER CURRICULUMS: en aquest fitxer s’inclouran les dades dels USUARIS que desitgin treballar en RIUS CONSULTORS i ens enviïn les seves dades de contacte i CV a través del formulari de la web, que tractarem amb la finalitat dur a terme processos de selecció de personal.

Els destinataris de les dades que els USUARIS del portal web ens facilitin mitjançant l’enviament d’algun dels formularis d’aquesta pàgina web, seran l’equip de professionals i l’adreça de RIUS CONSULTORS. El titular de les dades autoritza de forma expressa a RIUS CONSULTORS per comunicar les seves dades per a les finalitats de tractament de dades autoritzades per l’USUARI a aquelles entitats a les quals sigui necessari cedir aquestes dades per a la realització dels usos autoritzats pel mateix conformement a la present condició.

Sempre que un USUARI contacti amb RIUS CONSULTORS i faciliti una adreça de correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica, l’USUARI expressament accepta i autoritza que dita mitjana sigui utilitzat preferentment com a canal de comunicació.

Els USUARIS garanteixen que les seves dades personals aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent els USUARIS els únics responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. Així mateix, a l’efecte de garantir el deure qualitat i l’actualització de les dades, l’USUARI comunicarà qualsevol modificació que pogués tenir lloc en les dades facilitades.

En el cas que les dades aportades per un USUARI pertanyessin a un tercer diferent de qui facilita les dades, l’USUARI haurà d’informar al tercer dels aspectes continguts en aquesta Política de Privadesa i obtenir la seva autorització per facilitar les seves dades a RIUS CONSULTORS.

Els USUARIS que ho desitgin poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant correu electrònic dirigit a info@riusconsultors.com o mitjançant escrit dirigit a la següent adreça: Av. Jacquard no. 87 Entresòl 08222 de Terrassa, en els termes que estableix l’EL 15/1999.