Plans d’Igualtat

Els Plans d’Igualtat són un conjunt de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a assolir a les empreses la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

L’objectiu del legislador és que les empreses estableixin els objectius concrets d’igualtat que volen assolir, les estratègies i pràctiques que hauran d’adoptar per a la seva consecució, així com el establiment de sistemes eficients de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Al Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel que es regulen els Plans d’Igualtat i el seu registre, es van establir importants novetats. La més significativa en relació als Plans d’Igualtat, va ser la disminució del llindar de persones treballadores a les empreses que obligatòriament han elaborar i aplicar un Pla d’igualtat. Concretament es va rebaixar de més de 250 a 50 o més persones treballadores.

Per la elaboració i el registre dels Plans d’igualtat s’estableix un període transitori a comptar des del 8 de març de 2019 en funció del nombre de persones treballadores de les empreses:

    • Les empreses entre 50 i 100 persones treballadores han d’elaborar i aplicar un  pla d’igualtat en un termini de tres anys (08-03-2022).
    • Les empreses de més de 100 i fins a 150 persones treballadores han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini de dos  anys (08-03-2021).
    • Les empreses de més de 150 i fins 250 persones treballadores han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini d’un  any (08-03-2020).

Per tant, és important tenir present que segons la normativa, el termini màxim per elaborar i registrar els Plans d’Igualtat a empreses entre 50 i 100 persones treballadores serà el 8 de març de 2022.

Tània Farreras Francisco

4 164
Rius Consultors
Rius Consultors

Deixa una resposta