Les limitacions en les facultats dels consellers delegats

Les societats mercantils que tenen com òrgan d’administració un Consell d’Administració acostumen a delegar, en un o varis consellers, la seva representació per facilitar la gestió del dia a dia de la societat. L’existència de consellers delegats o apoderats facilita la gestió de la societats administrades per òrgans d’administració col·legiats.

Ara bé, cal tenir en compte que en el supòsit que el Consell limiti o restringeixi determinades facultats de delegació a un conseller delegat, aquestes no seran oposables enfront a tercers, encara que consti la restricció recollida en una escriptura i aquesta estigui inscrita en el Registre Mercantil (DGSJFP Resol 10-2-2021).

És habitual que el Consell limiti o restringeixi facultats en l’àmbit de les operacions econòmiques que realitza la societat. Per tant, en el cas que la societat vulgui introduir limitacions en l’exercici de les funcions de gestió social, seria recomanable tenir en compte que aquestes restriccions no seran oposables a tercers i valorar, segons el cas, si el més procedent fora nomenar a un apoderat, figura que permet introduir limitacions en el seu exercici.

El fonament d’aquesta limitació en l’àmbit de les facultats dels consellers és la seguretat en el tràfic jurídic i la protecció a tercers als qui no se’ls hi exigeix que investiguin sobre les limitacions imposades pel propi Consell.

Eva Albet Mena

0 157
Rius Consultors
Rius Consultors

Deixa una resposta