PRÒRROGA DELS ERTOS I NOUS AJUTS PER AUTÒNOMS

PRÒRROGA DELS ERTOS

El Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de Setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació regula, d’una banda el règim jurídic dels expedients temporals d’ocupació vigents a dia d’avui i els que es puguin presentar a partir d’avui i, per altra banda, també regula el nou règim d’exoneracions de quotes a la Seguretat Social.

En base a aquesta nova norma, la situació queda de la següent forma:

MODALITATS D’ERTO JA EXISTENTS

ERTO de força major vigents fins a 30 de Setembre

 • Resten automàticament prorrogats fins a 31 de gener de 2.021, però sols podran gaudir d’exoneracions en les quotes de la Seguretat Social que indicarem més endavant, les activitats que el seu CNAE estigui inclòs en l’Annex del Reial Decret-Llei.

ERTO de causes ETOP vigents actualment

 • Seguiran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final davant l’Autoritat Laboral. Si la seva finalització es anterior a 31 de Gener de 2.021 cap una pròrroga fins aquesta data amb un simple acord dins els període de consultes.
 • En ambdós casos, sols podran gaudir d’exoneracions en les quotes de la Seguretat Social que indicarem més endavant, les activitats que el seu CNAE estigui inclòs en l’Annex del Reial Decret-Llei.

ERTO de causes ETOP, iniciats a partir de 1 d’octubre després d’un ERTO de força major

 • En aquest cas li serà aplicable la normativa vigent anteriorment en relació a la gestió, tramitació i efectes del ERTO, però sols podran gaudir d’exoneracions en les quotes de la Seguretat Social que indicarem més endavant, les activitats que el seu CNAE estigui inclòs en l’Annex del Reial Decret-Llei.

NOVES MODALITATS D’ERTO

ERTO de rebrot

 • Són ERTOS que es podran sol·licitar com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària que IMPEDEIXIN o LIMITIN el desenvolupament de l’activitat de l’empresa en tots o en alguns dels seus centres de treball.
 • La durada d’aquests ERTOS serà mentre durin les mesures de restricció i, en aquest cas, si que seran aplicables les exoneracions en les quotes de la Seguretat Social sense restricció per tipologia d’activitat.

Empreses que formen part de la CADENA DE VALOR d’una empresa que figura en el llistat de CNAE

 • Són aquelles empreses que depenen directa o indirectament d’una empresa que tingui una activitat inclosa en la llista de CNAE de l’annex de la norma.
 • Aquesta dependència es dona quan:
  • De la facturació de l’any 2019, almenys un 50% es a aquestes empreses.(p.e.: la meva venda va a una cadena hotelera)
  • La seva activitat real depengui indirectament, en els mateixos termes, d’aquestes empreses (p.e.: La meva venda va a un client que a l’hora ven el meu producte a una cadena hotelera)
 • Aquest reconeixement s’ha de sol·licitar davant l’Autoritat Laboral, entre els dies 5 al 19 d’octubre, acompanyant la documentació acreditativa d’aquesta circumstància.
 • En aquest cas, l’empresa podrà gaudir de les mateixes exoneracions de quotes de la Seguretat Social de les empreses que estan incloses en la llista de CNAES.

DISPOSICIONS COMUNS

 • Repartiment de dividends. Segueix estan limitada per les empreses amb ERTO de Força Major.
 • Salvaguarda de l’Ocupació. Les empreses que gaudeixin d’exoneracions en les quotes de la Seguretat Social, se’ls obre un nou període de 6 mesos de manteniment de l’ocupació a comptar quan, en el seu cas, s’hagués acabat de computar l’antic període de manteniment de l’ocupació.
 • Prohibició d’extinció de contractes i acomiadaments per causes derivades de la Covid-19. Es prorroga la prohibició fins a 31 de gener de 2.021
 • Prohibició de realització d’hores extres, de fer noves contractacions i de fer noves externalitzacions de l’activitat empresarials. Es prorroguen amb excepcions
 • Interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals. Es prorroga en els termes establerts en aquesta norma.
 • Prestacions d’atur. Es mantenen les següents mesures:
  • Eliminació del període de carència per poder accedir-hi.
  • La quantia de la prestació es mantindrà en el 70% de la base fins a 31 de Gener de 2021.
  • Les prestacions abonades derivades dels ERTOS per causa Covid-19 no es tindran com a consumides a efectes de futures prestacions.
  • Es reconeixen els drets als socis de Societats Laboral i als socis de Cooperatives de treball associat.

EXONERACIONS EN LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL

EXONERACIONS
TIPUS ERTO < 50 Traballadors > 50 Traballadors
Prorrogats amb CNAE 85% 75%
Rebort Impeditiu 100% 90%
Rebort Limitatiu
Octubre 100% 90%
Novembre 90% 80%
Desembre 85% 75%
Gener 80% 70%

Donada la complexitat i les conseqüències de les decisions a prendre, els recomanem contactar amb el nostre Departament Laboral per poder comentar el seu cas específic i fer-li les recomanacions oportunes.

NOUS AJUTS PER AUTÒNOMS

En el mateix Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació on, entre d’altres temes, dedica un capítol a tractar sobre les Mesures de recolzament als treballadors autònoms. En base a aquesta nova norma, el sistema de protecció dels treballadors autònoms davant les conseqüències causades pel COVID-19 queden estructurades de la següent forma.

Prestació d’atur amb caràcter general.

Els treballadors autònoms que van demanar la prestació durant el 3er Trimestre del 2.020 o que l’havien demanat i percebut fins el 30 de Juny del 2.020, tindran dret a una prestació d’atur fins a 31 de Gener del 2.021, si es compleixen les següents condicions:

 • Ha d’haver cotitzat els darrers 12 mesos de forma consecutiva.
 • Ha d’estar al corrent de pagament de les seves quotes i, si té treballadors a càrrec, de la Seguretat Social dels treballadors.
 • Ha de patir una reducció en els seus ingressos durant el 4art. trimestre del 2.020, del 75% o més en relació als ingressos obtinguts el 4art. trimestre del 2.019. A més a més, el rendiment net de l’autònom no pot ser superior a 1.939,58 euros cada un dels mesos del trimestre.

Si es donen aquestes condicions l’autònom tindrà dret a una prestació equivalent al 70% de la base de cotització i mantindrà l’obligació de seguir cotitzant.

Això vol dir que, en el cas de un autònom que estigui cotitzant per la base mínima, és a dir 944,40 euros, la seva prestació serà de 661,08 euros però donat que ha de seguir pagant la cotització de 283,32 euros, el net que li quedarà serà de 377,76 euros.

Aquesta prestació és compatible amb el treball per compte aliena, sempre que els ingressos per aquest treball no superin 1,25 vegades el Salari Mínim Interprofessional i que aquest salari més la prestació d’atur com autònom no superi en 2.2 vegades el Salari Mínim Interprofessional. No obstant, en aquests casos (el de compaginar la prestació amb un treball per compte aliena) la prestació per atur com autònom es veurà reduïda fins el 50% de la base mínima, es a dir a 472,20 euros que una vegada satisfeta la cotització quedarà (en el cas de base mínima) en 188,88 euros.

La gestió es farà a través del les Mútues i caldrà acreditar posteriorment el compliment dels requisits mitjançant, en el seu cas, la presentació de la documentació adient (declaracions de impostos, etc.) a banda de la informació que la pròpia Mutua pugui tenir accés o li pugui facilitar l’AEAT. Si el treballador autònom creu que en un moment donat deixa de complir els requisits pot renunciar voluntàriament a la prestació retornant les quantitats cobrades per tal d’evitar futures sancions.

Prestació per qui no pot accedir a la prestació anterior.

Si no es compleixen els requisits comentats anteriorment (bàsicament afecta a treballadors autònoms amb menys de 12 mesos d’antiguitat) però es donen les següents circumstàncies:

 • Que els ingressos obtinguts en el 4art trimestre del 2.020 siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional
 • Ha de patir una reducció en els seus ingressos durant el 4art. trimestre del 2.020, del 50% o més en relació als ingressos obtinguts el 1er Trimestre del 2.020.

Si es donen aquestes condicions l’autònom tindrà dret a una prestació equivalent al 50% de la base mínima de cotització, però en aquest cas, restarà exonerat de l’obligació de seguir cotitzant. Si dos o més membres de la mateixa família que convisquin junts tenen dret a aquesta prestació, llavors el percentatge serà del 40% de la base mínima.

Això vol dir que, en tots els casos donat que la base mínima es de 944,40 euros, la seva prestació serà de 472,20 euros.

Aquesta prestació és compatible amb el treball per compte aliena, sempre que els ingressos per aquest treball no superin 1,25 vegades el Salari Mínim Interprofessional, però és incompatible amb :

 • Desenvolupar qualsevol altra activitat per compte pròpia.
 • La percepció de rendiments procedents de una societat.
 • La percepció d’alguna altre prestació de la Seguretat Social (amb excepcions).

La gestió es farà a través del les Mútues i caldrà acreditar posteriorment el compliment dels requisits mitjançant, en el seu cas, la presentació de la documentació adient (declaracions de impostos, etc.) a banda de la informació que la pròpia Mutua pugui tenir accés o li pugui facilitar l’AEAT. Si el treballador autònom creu que en un moment donat deixa de complir els requisits pot renunciar voluntàriament a la prestació retornant les quantitats cobrades per tal d’evitar futures sancions.

La prestació es meritarà a partir d’1 d’Octubre i fins a 31 de Gener, i la sol·licitud s’ha de presentar els primers 15 dies. Si es presenta més tard, la prestació començarà a comptar a partir del mes següent al que s’ha fet la sol·licitud.

Prestació per tancament sobrevingut (Segon rebrot)

Els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència de una resolució del govern, tindran dret a cobrar una prestació si es donen els següents requisits:

 • Estar afiliats, com a mínim de 30 dies naturals abans de la resolució.
 • Estar al corrent de pagament de les seves quotes i, si te treballadors a càrrec, de la Seguretat Social dels treballadors.

Si es donen aquestes condicions l’autònom tindrà dret a una prestació equivalent al 50% de la base mínima de cotització, però en aquest cas, restarà exonerat de l’obligació de seguir cotitzant. Si dos o més membres de la mateixa família que convisquin junts tenen dret a aquesta prestació, llavors el percentatge serà del 40% de la base mínima i si es tracta de una família nombrosa i són els únics ingressos de la família, el percentatge serà del 70%.

Això vol dir que, en tots els casos donat que la base mínima es de 944,40 euros, la seva prestació serà de 472,20 euros.

Aquesta prestació és compatible amb el treball per compte aliena, sempre que els ingressos per aquest treball no superin 1,25 vegades el Salari Mínim Interprofessional, però es incompatible amb :

 • Desenvolupar qualsevol altre activitat per compte pròpia.
 • La percepció de rendiments procedents de una societat.
 • La percepció d’alguna altre prestació de la Seguretat Social (amb excepcions).

La gestió es farà a través del les Mútues i caldrà acreditar posteriorment el compliment dels requisits mitjançant, en el seu cas, la presentació de la documentació adient (declaracions de impostos, etc.) a banda de la informació que la pròpia Mutua pugui tenir accés o li pugui facilitar l’AEAT. Si el treballador autònom creu que en un moment donat deixa de complir els requisits pot renunciar voluntàriament a la prestació retornant les quantitats cobrades per tal d’evitar futures sancions.

La prestació començarà el dia següent a l’obligació de tancar i acabarà el darrer dia del mes en que s’aixequi la prohibició. La sol·licitud s’ha de presentar els primers 15 dies després del tancament. Si es presenta més tard, la prestació començarà a comptar a partir del dia en que s’ha fet la sol·licitud.

Prestació pels treballadors de temporada

Es consideren treballadors de temporada amb dret a prestació si:

 • L’únic treball que han tingut durant els dos darrers anys com autònom s’ha desenvolupat entre els mesos de Juny i Desembre.
 • Haver cotitzat com a mínim 4 mesos cada any, en el període de Juny a Desembre de 2.018 i 2.019.
 • Estar al corrent de pagament.
 • No haver tingut cap treball per compte aliena més de 120 dies en el interval entre 1 de Juny de 2.018 i 31 de Juliol de 2.020.
 • No haver tingut cap activitat entre el 1 de Març i el 31 de Maig de 2.020.
 • No haver rebut cap altre prestació de la Seguretat Social (amb excepcions) entre els mesos de Gener a Juny de 2.020
 • No haver tingut durant l’any 2.020 ingressos que superin els 23.275 euros.

Si es donen aquestes condicions l’autònom tindrà dret a una prestació equivalent al 70% de la base mínima de cotització i restarà exonerat de l’obligació de seguir cotitzant. Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte aliena.

La prestació començarà el dia 1 d’Octubre i durarà màxim fins el 31 de Gener de 2.021. La sol·licitud s’ha de presentar els primers 15 dies d’Octubre. Si es presenta més tard, la prestació començarà a comptar a partir del dia en que s’ha fet la sol·licitud.

Totes les mesures comentades fins ara també són aplicables als socis de cooperatives de treball associat que hagin optat per cotitzar en el règim de treballadors autònoms.

0 45
Rius Consultors
Rius Consultors

Deixa una resposta