Campanya de Renda i Patrimoni – exercici 2020

Ens apropem al període voluntari de presentació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2020, així com de l’Impost sobre el Patrimoni.

El termini de presentació és del 7 d’abril fins el dia 30 de juny.

Si el resultat és a ingressar amb domiciliació bancària, fins el dia 25 de juny.

Per la seva comoditat, si no ens comuniquen el contrari, procedirem a descarregar-nos des d’internet les seves dades fiscals a fi de facilitar la complementació de la declaració. Per fer-ho necessitarem que ens facilitin una còpia del seu DNI, sempre i quan no ens l’hàgiu entregat l’any passat, o be l’hagueu renovat entre la campanya de renda de l’any passat i l’actualitat.

Aprofitem també per recordar-vos els documents que ens permetran preparar la vostra declaració relativa a l’exercici 2020, enguany marcat també per les situacions extraordinàries que es poden haver proper produït per la pandèmia, i que us agrairem que ens aporteu al més aviat possible:

DADES GENERALS

 • Cal que ens confirmin que el seu domicili habitual no s’ha modificat en relació a l’any anterior.
 • Si ha nascut algun fill durant l’any 2020: Fotocopia del llibre de família.
 • Si hi ha algun fill major de 18 anys, amb ingressos superiors a 8.000.-euros en el 2020, certificació d’aquests ingressos.
 • Justificants d’ingressos percebuts, en el seu cas, per fills menors de 18 anys.
 • Si existeixen ascendents que convisquin amb l’ unitat familiar, sempre i quan no tinguin ingressos superiors a 8.000.-euros en l’exercici 2020.
 • En el cas de tutela o acolliment no remunerat d’una persona afectada per minusvalidesa o invalidesa aportar documentació relativa a aquest fet.
 • En el cas de canvi de domicili: indicació del nou,
  (aquest canvi de domicili ha de ser notificat a l’Agència Tributària mitjançant el model 030).
 • Documentació relativa a les aportacions realitzades a Plans de Pensions durant l’any 2020 (contribuent i cònjuge).
 • Acreditació de discapacitat a partir del 33 %.
 • Ajudes públiques rebudes.
 • Si s’ha estat sotmès a algun tipus d’ERTO, dies d’aplicació i tipus d’afectació (total o parcial).
 • Qualsevol altra informació i documentació que es cregui d’interès.

TREBALL PERSONAL

 • Certificats dels rendiments obtinguts durant el 2020 per treball personal, així com de les prestacions per desocupació i altres pensions, a excepció de les de Invalidesa Absoluta o Gran Invalidesa, les quals no tributen. Cal prestar especial atenció a si hi ha hagut ingressos provinents d’algun ERTO o d’alguna prestació d’autònoms.
 • Comprovants de despeses de quotes a sindicats i defensa jurídica.
 • Comprovants de despeses de quotes obligatòries a col•legis professionals.
 • Import de les pensions compensatòries rebudes en cas de separació o divorci.
 • En cas d’acomiadament, documentació relativa.
 • Prestacions per jubilació rebudes de l’estranger.

COMPTES BANCARIS

 • Certificats bancaris de cada un dels comptes existents durant l’exercici 2020, en els que surti el titular o titulars, el saldo a 31-12-2020, així com els interessos i les retencions sobre els mateixos.

VALORS MOBILIARIS

 • Extractes bancaris dels valors dipositats i dels interessos rebuts.
 • Justificant de compres i vendes de valors realitzats en el 2020, així com les despeses ocasionades.

Es fonamental conèixer la data i valor de l’adquisició en totes les operacions de transmissió.

FINQUES URBANES I RÚSTIQUES

 • De les arrendades:
  • Còpia del contracte de lloguer, en el cas de que la finca llogada sigui habitatge habitual del llogater.
  • Es imprescindible disposar de la còpia de l’escriptura de compra, així com de les millores posteriors a la compra. Si s’han fet obres de millora durant el 2020 caldrà les factures
  • Lloguer percebut i despeses (és necessari el detall de cada finca individualment), diferenciant entre els procedents d’habitatge i de locals. Així mateix, si hi ha factures de reparacions, serveis, etc, necessitarem les factures
  • En el cas que s’hagin recuperat quantitats per l’aplicació de clàusules sòl, els imports d’aquesta devolució desglossades per anys.
  • En el cas de que hi hagi hagut alguna moratòria o aplaçament de la renda com a conseqüència de la COVID-19, detall de les rendes diferides o condonades i còpia de la modificació contractual pactada.
 • De les comprades o venudes en el 2020:
  • Escriptura i Minuta Notarial.
  • En cas de transmissió, a més, escriptura d’adquisició.
 • De totes:
  • Fotocòpia del rebut de l’IBI corresponent al 2020.

ACTIVITATS EMPRESARIALS I PROFESSIONALS

 • ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS):
  • Variació dels elements tributaris durant l’exercici 2020 així com les dates en que l’activitat ha estat tancada com a conseqüència de la COVID-19. Si hi ha hagut treballadors en ERTO, detall dels dies i de l’afectació de cada treballador
 • ESTIMACIÓ DIRECTA NORMAL I SIMPLIFICADA:
  • Ingressos , despeses, existències i valor de negoci a data 31-12-2020, així com inversions empresarials i increment de plantilla.
  • En tots els casos, detall de les ajudes rebudes, si es el cas, conseqüència de la COVID-19

VEHICLES, AUTOMÒBILS, EMBARCACIONS I ALTRES BÉNS

 • Valor a efectes de l’Impost sobre el Patrimoni.
 • Subvenció rebuda per compra de vehicles (PLA PIVE).

PRÉSTECS

 • Justificant de les operacions de préstec o hipoteca, interessos pagats i capitals amortitzats.

DEDUCCIONS:

 • DEDUCCIÓ PER HABITATGE HABITUAL:
  • Quantitats pagades en el 2020 per adquisició d’habitatge propi (hipoteques) anterior a 01/01/2013.
  • Quantitats pagades per obres d’adequació de l’habitatge propi en cas de persones minusvàlides.
  • En el cas que s’hagin recuperat quantitats per l’aplicació de clàusules sòl, els imports d’aquesta devolució desglossades per anys.
 • DONACIONS:
  • Justificant de les quanties donades a Associacions declarades d’Utilitat Pública, Creu Roja Espanyola, Confessions religioses, Fundacions, etc.
  • Justificant de les quanties pagades a partits polítics.
 • DEDUCCIONS PER INVERSIONS EN BÉNS DECLARATS D’INTERÈS CULTURAL:
  • Justificant de les quantitats aportades.
 • DEDUCCIONS PER LLOGUER DE L’HABITATGE HABITUAL:
  • Quantitats pagades per aquest concepte. Referència cadastral, data del contracte i imports pagats. Aportar còpia del contracte. Si hi ha hagut aplaçaments o moratòries com a conseqüència de la COVID-19, detall de les rendes aplaçades o condonades i còpia de la novació contractual.
 • DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN EMPRESES DE NOVA O RECENT CREACIÓ.
  • Quanties satisfetes per la subscripció d’accions o participacions en aquest tipus d’empreses.
 • DEDUCCIÓ PER DESPESES EN GUARDERIES.
  • Quanties satisfetes per aquest concepte.
 • DEDUCCIÓ PER FAMÍLIA NOMBROSA.
  • Còpia del carnet acreditatiu.

Esperant saludar-vos personalment ben aviat.

Atentament,

0 58
Rius Consultors
Rius Consultors

Deixa una resposta