La regulació de les vacances anuals

D’acord amb el que estableix lEstatut dels Treballadors el període de vacances anuals és de 30 dies naturals, un dret irrenunciable pel treballador i  amb caràcter general insubstituïble per una compensació econòmica (excepcionalment es podran retribuir a la quitança en cas d’extinció de la relació laboral). Així mateix, aquesta norma legal estableix un contingut mínim que pot ser millorat pel conveni col·lectiu, ja sigui d’empresa o sectorial: podem parlar de 22 dies laborables (equivalent aproximadament als 30 dies naturals) fins a 25 dies laborables de vacances anuals. La regulació del període vacacional ve determinada pel conveni col·lectiu aplicable tot i que s’hauran de fixar de comú acord entre l’empresari i el treballador, que en tot cas haurà de conèixer les dates que li corresponguin amb una antelació mínima de dos mesos.

Què passa quan s’acaba l’any i el treballador no ha gaudit de tots els dies de vacances?<

>Excepcionalment, només en els supòsits de baixa per incapacitat temporal, maternitat o paternitat, s’estableix el dret a gaudir les vacances en una data alternativa encara que hagi finalitzat l’any natural de meritació. Al marge d’aquestes excepcions, amb caràcter general, el dret al gaudi de les vacances s’extingeix una vegada finalitzat l’any natural en el que s’havien de gaudir, i per tant, aquest dret no pot ser compensat de forma econòmica.

Marta Lao

0 476
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta