Una altra manera de fer testament: El pacte successori.

El pacte successori és un contracte notarial que permet ordenar la successió comprometent-se amb una sola altra persona o vàries, fet que proporciona a l’hereu la tranquil·litat de que no perdrà aquesta qualitat. El  testament en canvi és un document unilateral i en qualsevol moment es pot canviar sense que sigui necessària la conformitat de cap altra persona.

El pacte successori és essencialment irrevocable, per poder modificar-lo és necessària la conformitat de totes les persones que en el seu dia el van  atorgar.

Amb l’actual Codi civil Català el pacte successori ha agafat força i es pot utilitzar per donar solució a diferents situacions. El pacte successori és molt interesant i molt utilitzat en l’empresa familiar. El fill que hagi firmat amb el titular de l’empresa un pacte successori on se li deixa la titularitat de les participacions estarà motivat per treballar pel futur de la societat familiar.

Depenent del contingut del pacte successori aquest es pot inscriure com a nota marginal en el Registre de la Propietat o en el Registre Mercantil amb la garantia que aquest fet suposa pels propis atorgants i tercers.

De pactes successoris n’hi ha de dos tipus, els heretaments on es nomena hereu universal a una persona; i el d’atribució particular d’us molt més generalitzat, que conceptualment podria dir-se que és un llegat pactat per pacte successori.

El pacte successori pot ser simple, transmetent-se la propietat en el moment que es produeix la defunció o pot ser cumulatiu, traspassar-se la titularitat dels béns en el moment en que es firma el pacte, molt més residual a la pràctica.

Contacteu-nos per comentar qualsevol dubte que tingueu respecte a la planificació de la successió tant des d’un de vista civil com fiscal.

Eva Albet Mena

1 1591
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta