La tributació de les criptomonedes

Fins fa ben poc, l’Agència Tributària pràcticament no s’havia pronunciat sobre l’efecte fiscal de les criptomonedes, o ho havia fet de forma molt ambigua, el que deixava el contribuent de bona fe en una clara indefensió davant les seves obligacions. La consulta vinculant que recentment s’ha publicat i que ens dóna una mica de llum al tema és la V0999-18 que podeu veure aquí.

Tots teníem més o menys clar que si compràvem una criptomoneda i, posteriorment, la veníem a un preu superior recuperant els diners en euros, això havia de tributar, tot i que tampoc estava clar si aquest guany havia d’anar a la base general, cosa que podia incrementar la tributació fins a un 48% a Catalunya, o a la base de l’estalvi, amb un màxim de tributació del 23%. Com veieu les diferències són importants.

D’altra banda, tampoc quedava clar què passava quan adquiríem una criptomoneda i la canviavem cap a una altre criptomoneda, és a dir, compràvem bitcoins i els veníem per comprar ethereum, però sense recuperar euros en cap moment. Doncs bé, el primer que ens diu la consulta és que en la normativa espanyola no existeix, a dia d’avui, una definició per criptomoneda, assimilant el concepte a “moneda virtual” segons la Proposta de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell per la que es modifica la Directiva (UE) 2015/849.

Segons la consulta, l’intercanvi entre criptomonedes és una permuta segons la definició de l’article 1.538 del Codi Civil, per tant, aquest intercanvi produirà un guany o pèrdua patrimonial que ha de tributar. El càlcul del guany es calcularà per diferència entre el preu d’adquisició i costos relacionats menys el valor de mercat en el moment de la permuta o venda. Finalment, la Direcció General de Tributs confirma que el guany haurà de tributar a la base de l’estalvi, és a dir, a un màxim del 23%, podent compensar els guanys o pèrdues patrimonials obtinguts amb altres que es puguin produir per venda d’immobles, accions, fons d’inversió, etc.

Ens agradi més o menys la resposta a la consulta, crec que el resultat era de preveure, i, si més no, sempre és d’agrair gaudir de seguretat jurídica quan ens trobem davant les nostres obligacions fiscals i no volem tenir problemes amb Hisenda.

Lluís Garcia-Cascón

0 319
Rius Consultors

Deixa una resposta