Transparència en les fundacions i associacions: sancions per incompliment

A l’octubre va entrar en vigor l’esperada Ordre del Departament de Justícia que estableix els instruments de publicitat que les associacions declarades d’utilitat pública i les fundacions han de fer públics, independentment de l’import de les ajudes públiques i subvencions que rebin de l’administració. Tenint en compte que la transparència és un pilar bàsic de les societats democràtiques, l’objectiu de la normativa és que la societat pugui avaluar la gestió d’aquestes entitats.

L’incompliment de les obligacions sobre transparència pot implicar l’aplicació de les sancions establertes per la llei. Les fundacions i associacions que no donin compliment a la normativa de transparència podran ser sancionades amb multes pecuniàries d’entre 600 i 12.000 euros, amonestacions, suspensió per poder contractar amb l’administració durant un màxim de sis mesos o la inhabilitació de la fundació o associació per ser beneficiària d’ajuts públics durant un període màxim de cinc anys.

Així mateix, aprofitem per dir que les associacions no declarades d’utilitat pública també poden ser sancionades si no compleixen amb les obligacions establertes en la Llei de Transparència. Ara bé, per ser subjectes obligats a aquesta llei, aquest tipus d’associacions han de percebre més de 100.000 euros en subvencions o ajuts públics o un 40% o més dels ingressos han de provenir de subvencions o ajuts públics, per un import de més de 5.000 euros.

Eva Albet

0 433
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta