Tolerància zero a l’Assetjament Laboral

L’assetjament laboral o mobbing, és una de les conductes que lamentablement més costen de detectar, denunciar i provar. No obstant això, és molt important que, tant treballadors / es o empresaris / es, tinguin en ment el concepte “Tolerància zero a l’Assetjament Laboral” i en cas de detectar alguna conducta constitutiva de mobbing, comunicar-ho a la direcció de l’Empresa i / o denunciar-lo immediatament.

En aquest sentit, cal diferenciar la situació d’Assetjament Laboral de l’estrès laboral i dels conflictes d’interessos, sent aquests últim típics i probables en qualsevol col·lectiu de persones que convisquin juntament com és el cas d’una empresa o organització. A diferència, l’Assetjament Laboral exigeix ​​una violència psicològica contra una persona determinada, de manera intencionada, sistemàtica, persistent i continuada en el temps, amb l’objectiu d’eliminar de l’àmbit laboral a la víctima, destruint la seva estabilitat emocional humiliant-la de tal manera fins crear-li un sentiment d’angoixa, inferioritat, estrès i ansietat derivant en ocasions a una depressió.

És reiterada la doctrina especialitzada en la detecció i definició de l’Assetjament Laboral, i conforme aquesta es podria incloure com a elements de mobbing les següents conductes, entre d’altres:

  • Aïllament social en l’àmbit laboral.
  • Tracte vexatori cap a la víctima amb faltes de respecte atacant la vida privada del treballador / a, agressions verbals i difusió de rumors desaprofitant la víctima.
  • Creació d’un entorn humiliant, intimidatori i degradant per a la víctima.
  • Abús d’autoritat, dictant ordres d’impossible compliment, no tenint com a primer pla l’interès organitzatiu de l’empresa, sinó la destrucció de la personalitat de la víctima.

Evidentment l’existència aïllada d’una d’aquestes conductes no pot ser considerada com una situació de mobbing, sinó que és necessària la intencionalitat de l’agressor / a, persistència i reiteració de la conducta. És per això que davant aquestes conductes, cal que tot Empresari / a introdueixi els valors i la cultura de la “Tolerància Zero a l’Assetjament Laboral” en la seva organització, implementant un Protocol contra l’Assetjament Laboral, codis de conducta, Corporate Compliance, Procediments de Gestió interna de conflictes … sent ells els principals responsables per vetllar contra aquest tipus de conductes en la seva companyia i, així mateix, és essencial que tots els treballadors / es de l’Empresa siguin conscients de la importància de denunciar aquest tipus de conductes.

Finalment, cal destacar que l’existència d’aquest incompliment empresarial és causa d’extinció del contracte de treball, emparat per l’article 50 de l’Estatut dels Treballadors, tenint dret la víctima a rebre la indemnització equivalent a l’acomiadament improcedent i paral·lelament, a una indemnització per danys i perjudicis davant la vulneració de drets fonamentals, sense perjudici de les sancions administratives que poden ser aplicades a l’Empresa, entre elles, el recàrrec de prestacions.

Per tant, davant de qualsevol conducta que pugui considerar que sigui constitutiva d’Assetjament Laboral, ja sigui víctima, company o directiu, és convenient que es posi en contacte amb un professional a fi de ser assessorat i evitar qualsevol conseqüència no desitjada, paralitzar l’Assetjament Laboral i vetllar per la salut i seguretat de la víctima.

Mercè Rubiralta Ribalta

0 811
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta