Revocació del NIF

En els darrers temps, moltes empreses inactives han rebut comunicacions de l’Agència Tributària on se les informa que el seu NIF ha estat revocat. Sembla que hi ha una campanya d’Hisenda en aquest sentit, per forçar a les empreses a posar-se al dia de les seves obligacions tributàries, i per depurar el cens d’entitats, per eliminar aquelles sense activitat.

Causes de la revocació del NIF. Entre d’altres:

 • Quan l’entitat no hagués presentat la declaració de l’impost de societats corresponent a 3 períodes impositius consecutius. És la més habitual. Recordem que l’obligació de presentar impost de societats continua fins l’extinció de l’entitat.
 • Quan durant un període superior a un any i després de realitzar almenys tres intents de notificació hagués resultat impossible la pràctica de notificacions a l’obligat tributari en el domicili fiscal.
 • Quan mitjançant declaració censal s’hagués comunicat a l’Administració tributària el desenvolupament d’activitats econòmiques inexistents.
 • Quan es comuniqui el desenvolupament d’activitats econòmiques, de la gestió administrativa o de la direcció dels negocis, en un domicili aparent o fals, sense que es justifiqui la realització d’aquestes activitats o actuacions en un altre domicili diferent.

Quins efectes té la revocació de NIF?

 • Pèrdua de la seva validesa a efectes identificatius en l’àmbit fiscal fins que es rehabiliti aquest número o s’assigni un nou número d’identificació fiscal.
 • Impossibilitat de realitzar inscripcions en el registre públic corresponent.
 • Impossibilitat de realitzar càrrecs i abonaments en comptes o dipòsits oberts en entitats de crèdit.
 • Impossibilitat d’obtenir el certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries.
 • Baixa en el Registre d’operadors intracomunitaris (ROI) i en el de Devolució Mensual (REDEME).

Es pot rehabilitar el NIF? Com?

Sí, es pot rehabilitar, si s’acredita a Hisenda que han desaparegut les causes que van motivar la revocació, i aportant:

 • Acreditació de la titularitat del capital de la societat.
 • Identificació completa dels seus representants legals.
 • Acreditació fefaent que l’entitat desenvoluparà una activitat econòmica.
 • Acreditació del domicili fiscal.

Pensem que la revocació del NIF pot suposar un entrebanc important en certes situacions, com per exemple que l’empresa posseeixi un actiu (un immoble) i el vulgui vendre. No ho podran fer fins que el NIF estigui rehabilitat. Val la pena avançar-nos a aquestes situacions i posar al dia les obligacions amb Hisenda.

Xavier López

 

0 1376
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta