Quan té validesa un Pacte de no Competència post contractual?

El pacte de No Competència es troba regulat en l’article 21 de l’Estatut dels Treballadors i, tal com el seu nom indica, consisteix en el compromís per part del treballador a no desenvolupar activitats competitives ja sigui per compte propi o compte d’altri, i l’empresa s’obliga a satisfer el perjudici causat mitjançant una compensació econòmica adequada. Evidentment, en cas d’incompliment, el treballador / a haurà d’indemnitzar l’empresa.

Si bé amb la lectura de l’article 21 ET es podria considerar que tot Pacte de No Competència és vàlid sempre que l’Empresa retribueixi al treballador / a, però això no és així, i és que la validesa del Pacte de No Competència la trobem en la jurisprudència, que desenvolupen i interpreten l’escassa literalitat de l’article 21 ET.

Doncs bé, perquè un Pacte de No Competència sigui vàlid, cal que en pacte es reguli de manera adequada:

1) Que l’empresa tingui un interès comercial o industrial en què el treballador no utilitzi el “saber fer” adquirit a l’empresa per a altres mercantils de la competència o el seu propi negoci.

2) El pacte ha de ser exprés i concret, fent constar l’activitat competitiva prohibida, l’expansió geogràfica del mateix i el termini de validesa del pacte, que no podrà ser superior a 2 anys per als tècnics i de 6 mesos per a la resta de treballadors.

3) La compensació econòmica ha de ser “adequada”. I què entén la jurisprudència com adequada? Doncs aquella compensació que asseguri de manera justa i eficient una estabilitat econòmica al treballador/a durant la limitació de la competència.

Així mateix, és essencial que el pacte sigui equilibrat i proporcional per a ambdues parts, i és que no s’ha d’oblidar que en aquest es prohibeix al treballador/a dedicar-se, durant el temps pactat, al que realment té coneixement professional. És per això que sembla just i raonable que la compensació econòmica sigui proporcional a la disminució del grau de possibilitats per part del treballador/a a ressituar-se en el mercat laboral i, sobretot, a la limitació de la seva lliure elecció de professió.

Així mateix, no només s’ha qüestionat la validesa del Pacte de No Competència en funció de la compensació d’aquest, sinó que s’ha considerat nul el pacte de no competència amb una durada superior a la del contracte de treball, obligant al treballador tornar a la empresa la quantitat percebuda en concepte de Pacte de No competència.

I quina és la quantitat que haurà d’abonar el treballador/a en cas d’incompliment o nul·litat?

Depèn!

En cas que el Pacte de No Competència sigui declarat nul, d’acord la doctrina del Tribunal Suprem, ha d’abonar les quantitats percebudes en concepte d’això, d’acord la recíproca restitució de les prestacions que estableix la Normativa Civil en cas de nul·litat. No obstant això, el TSJ de Catalunya es va pronunciar al respecte i va obligar al treballador a retornar a l’Empresa únicament les quantitats proporcionals als mesos en què havia incomplert el pacte de no competència.

Ara bé, en cas que el Pacte sigui incomplert per part del treballador/a realitzant una de les activitats prohibides, aquest haurà d’abonar la indemnització fixada en el contracte de treball en la “clàusula penal” sempre que no sigui desproporcionada, en el cas podria ser declarat nul!

En cas que no hi hagi clàusula penal, la indemnització la determinarà el tribunal, tenint en compte els danys i perjudicis ocasionats a l’Empresa i la vinculació entre l’incompliment i aquests.

Doncs bé, el Pacte de No Competència és tot un món, havent d’estar molt ben regulat en el contracte de treball, o en l’acord que ho reguli, així com haurà de valorar molt bé la quantitat abonada al treballador en compensació de la prohibició establerta i la indemnització que estarà obligat/da a abonar en cas d’incompliment, podent derivar la manca d’això a la nul·litat del pacte. És per això que es recomana que aquest tipus de Pactes siguin elaborats o supervisats per un professional per tal d’evitar sorpreses no desitjades.

Mercè Rubiralta Ribalta

0 972
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta