Pla Reincorpora-t per persones aturades de llarga durada

El passat 9 d’abril el Govern va publicar el “Pla Reincorpora-t” per tal de prevenir i reduir la taxa d’atur de llarga Durada. Es tracta d’un pla triennal (2019- 2021) on l’objectiu principal és, per una banda, millorar la ocupabilitat de les persones aturades de llarga durada, col·lectiu tan vulnerable i amb especials dificultats de reincorporació laboral, i per l’altra, desenvolupar tot un desplegament d’accions preventives per tal d’evitar que es produeixi aquesta situació. Així mateix, el pla inclou un paquet de mesures distribuïdes en grans eixos tals com la formació, orientació sòcio-laboral, oportunitats d’ocupació, igualtat d’oportunitats o emprenedoria, entre d’altres.

Ja en aquest sentit, el govern central va aprovar el passat mes de març el RDL 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, que s’ inserta dins de les mesures adoptades amb l’objectiu de lluitar contra la precarietat, l’atur i la pobresa laboral, actuant sobre el col·lectiu de persones en situació d’atur de llarga durada. Tanmateix, aquesta llei introdueix un incentiu per a les empreses que contractin de forma indefinida a persones aturades i inscrites a l’Oficina d’Ocupació un mínim de 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació. Aquest incentiu a la contractació consistirà en una bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social de 108,33 euros/mes (1.300 euros/any) per cada treballador contractat durant un període de 3 anys. Si el contracte de treball es concerta amb dones, la bonificació serà de 125 euros/mes (1.500 euros/any) per al mateix període de temps. I en aquesta mateixa línia, es preveu articular un sistema que incrementi el crèdit formatiu per a les empreses que contractin i mantinguin de forma estable (més d’un any continuat de treball) a un percentatge d’aturats de llarga durada superior al 10%.

Amb aquesta mesura relativa a les oportunitats d’ocupació es pretén assolir un compromís social amb les empreses i donar un impuls de polítiques actives per tal d’incentivar la contractació d’aturats de llarga durada.

Marta Lao

1 590
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta