3 motius per implantar un Pla d’Igualtat a la teva pime

Tot i que la Llei d’Igualtat (LO 3/2007) obliga a totes les empreses a vetllar per la igualtat d’oportunitat entre homes i dones en l’àmbit empresarial i adoptar mesures per evitar qualsevol tipus de discriminació, no és obligat per a totes les empreses disposar d’un Pla d’Igualtat, sinó només aquelles que disposen d’una plantilla de més de 250 treballadors/es, les que ho obliga el Conveni Col·lectiu d’aplicació i les quals els hi obliga l’autoritat laboral a través d’un procediment sancionador. Ara bé, cada vegada és més comú la implantació de Plans d’Igualtat a les pimes, així com també la mostra d’interès de les empreses que encara no ho han fet.

Aquesta mostra d’interès deriva dels avantatges que comporta la instauració d’un Pla d’Igualtat que, bàsicament, consisteix en formalitzar un recull de mesures i accions, acordades entre l’empresa i representants de treballador, amb l’objectiu de garantir la igualtat real de tracte i oportunitats entre homes i dones a l’empresa i evitar qualsevol tipus de discriminació en matèries com: l’accés a l’ocupació, la formació i promoció professional, retribucions, classificació professional, organització i ordenació del temps de treball relatiu a la conciliació laboral i familiar i la prevenció de l’assetjament sexual per raó de sexe.

Així doncs, entre d’altres, els principals avantatges d’implantar un Pla d’Igualtat de manera voluntària es podrien resumir en tres grans blocs:

  1. Recursos Humans: Els plans d’Igualtat atrauen i retenen el talent, el personal qualificat, així com també fidelitza i motiva als treballadors/es que formen part de l’organització al implementar polítiques d’igualtat i mesures de conciliació entre la vida personal i professional, aportant una nova visió i cultura de l’empresa.
  2. Productivitat: En conseqüència de l’increment de motivació, fidelització i compromís del personal, millora la implicació professional, així com s’incrementa el rendiment.
  3. Responsabilitat Social Corporativa: El Pla d’Igualtat millora la competitivitat i la imatge de tota empresa compromesa en vetllar per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, ja no només internament sinó que genera confiança amb les relacions externes.

Així doncs, si bé a dia d’avui la Llei no obliga a totes les empreses a implementar un Pla d’Igualtat, pel valor afegit que aporta aquest cada vegada més són les pymes les que l’implanten. Donat que cada Pla d’Igualtat requereix partir d’un diagnòstic, fixar uns objectius, estratègies i mesures concretes i fer-ne un seguiment, és recomanable que sigui elaborat per un professional.

Mercè Rubiralta

0 249
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta