Autònoms: Obligació de cobrir els riscos per contingències profesionals

El passat mes de desembre el govern central va aprovar un paquet de mesures que afecten directament al treballador autònom i que van entrar en vigor l’1-1-2019, pel que considerem oportú comentar una de les més importants, com és la obligació de cobrir els riscos professionals.

1.- A partir del 1-1-2019 és d’obligat compliment que tots els treballadors autònoms (excepte per als treballadors inclosos al Sistema Especial Agrari) assegurin les contingències professionals amb una mútua d’accidents de treball i malalties professionals. Perquè sigui més entenedor, quan parlem de contingències comuns ens referim a malaltia comuna i accident no laboral; de la mateixa manera quan parlem de contingències professionals ens referim a l’accident de treball i malaltia professional.

Quins beneficis reporta aquesta mesura? consistirà en una millora social de les prestacions de Seguretat Social. Fins ara el treballador autònom que no tenia assegurada aquesta contingència professional (era voluntari), quan patia una lesió a causa d’un accident laboral, es dirigia a un centre sanitari de la Seguretat Social per tal de rebre assistència mèdica. Actualment, quan el treballador autònom es trobi en aquesta situació s’haurà de dirigir a les dependències mèdiques de la mútua d’accidents de treball escollida i rebrà l’assistència sanitària necessària, de la mateixa forma que si fos un treballador per compte aliena afiliat al règim general.

Quin cost econòmic representa? pel 2019 s’aplicarà un tipus únic del 0,90% directament sobre la base de cotització escollida per l’interessat; per al 2020 el tipus s’incrementarà al 1,10% i pel 2021 serà del 1,30%.

Què he de fer per tenir dret a aquests beneficis? el treballador autònom no haurà de fer cap tràmit per tenir dret a aquesta millora social ja que el cost d’aquesta contingència quedarà inclòs dins el rebut de seguretat social que el treballador autònom liquida de forma mensual.

En conclusió, es tracta d’introduir una nova obligació de cotitzar per Accidents de Treball i Malalties professionals (fins ara voluntari per al treballador autònom) per tal d’obtenir una millora en la prestació social que ofereix el sistema de la Seguretat Social.

Marta Lao

1 647
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta