No soc un Fals autònom ni Treballador per compte aliena, soc TRADE

Com ja hem parlat en altres posts, les Noves Tecnologies han tingut un gran impacte en les Relacions Laborals i no només han comportat noves formes de treball (teletreball, plataformes digitals…), sinó que ja s’ha generat la necessitat de regular el marc tradicional del clàssic treballador per compte aliena, o el treballador autònom, per tal de flexibilitzar-lo i adaptar-lo a la realitat.

En aquest sentit, per determinar quin tipus de treballador tinc contractat, és essencial analitzar el tipus de relació que hi haurà i els trets característics d’aquesta, descartant la relació laboral per compte aliena en cas que no coincideixin les notes de dependència, alienitat, retribució i voluntarietat.

Ara bé, si no soc treballador per compte aliena, soc necessàriament treballador autònom? Fins al moment la resposta és que sí, però dins d’aquest col·lectiu existeix la figura del Treballador Econòmicament Dependent (TRADE), el qual té unes característiques i una regulació específica que el diferencia del treballador autònom tradicional.

Així doncs, l’Estatut del Treballador Autònom defineix el TRADE com aquella persona que realitza una activitat econòmica de manera habitual, personal, directa i de manera predominant per un client, donat que el 75% dels seus ingressos depenen d’aquest.

Així mateix, la normativa estableix uns requisits específics per tal de determinar la condició de TRADE, que entre altres són:

  • No tenir treballadors a càrrec ni contractar/subcontractar part de l’activitat.
  • L’activitat que realitza el TRADE ha de ser diferenciada de la dels treballadors en plantilla del client del qual depèn econòmicament.
  • Posseir d’una infraestructura i materials propis per dur a terme l’activitat.
  • El TRADE ha d’establir els seus propis criteris organitzatius, podent rebre indicacions tècniques del client.
  • La contraprestació econòmica que rep el TRADE, ha de ser en funció del resultat de l’activitat, assumint-ne ell el risc i ventura d’aquesta.
  • No pot ser titular d’establiments comercials i/o industrials, així com tampoc pot exercir la professió conjuntament amb altres en règim societari.

I quines diferències existeixen entre un TRADE i un Autònom tradicional?

  • El TRADE té dret a una interrupció de la prestació de serveis de 18 dies hàbils.
  • El TRADE té una limitació de “hores extraordinàries”, les quals no podran sobrepassar del 30% de les pactades en el contracte.
  • A diferència dels Autònoms Tradicionals, els TRADE poden adaptar la seva jornada per situacions com ara el risc d’embaràs, maternitat, cura d’un familiar o menor… sense que el client pugui extingir el contracte de manera unilateral.
  • Com a mínim, el 75% dels ingressos del TRADE depenen d’un client.

Així doncs, davant els canvis presents en el mercat de treball i les noves formes de prestació de serveis, cada vegada més ens trobem en situacions en les que es compleixen els requisits de TRADE però no es troben formalitzades ni reconegudes pel sistema, pel que és recomanable assessorar-se per cada cas concret i formalitzar aquesta relació per un professional donat que és una figura que està poc regulada i pot causar confusions entre un treballador per compte aliena o el fals autònom.

Mercè Rubiralta

0 791
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta