Més enllà del registre de jornada

Passats uns dies de l’entrada en vigor de l’obligació del Control del Temps de Treball, després de la publicació del RDL 8/2019, apareixen les qüestions del dia a dia de les Empreses que van més enllà del simple Registre de Jornada. Com han de registrar la jornada els tècnics / es i comercials? I els treballadors / es que realitzen teletreball? Què passa amb els treballadors / es que excedeixen la seva jornada de manera unilateral? He fitxar tots els descansos?

Doncs bé, abans d’entrar en cada qüestió en particular, és convenient tenir molt clar que, d’una banda, la novetat legal obliga únicament a registrar el Temps de Treball Efectiu, pel que serà necessari definir i posar a coneixement dels treballadors què s’entén per temps de treball efectiu i, d’altra banda, és important tenir present que tot i que aquesta normativa no té com a objectiu fomentar el control empresarial, podran derivar-se situacions en què es poden detectar conductes de treballadors / es susceptibles de sanció disciplinària, així com també, els dispositius utilitzats podrien vulnerar el dret a la intimitat dels treballadors / es. En aquest cas, és molt recomanable assessorar-se per tal de comunicar de manera clara i precisa al treballador la finalitat del dispositiu utilitzat.

En referència a les qüestions diàries de les Empreses, evidentment cada cas haurà de ser analitzat i tractat de manera individualitzada, però de manera generalitzada, segur que ens hem plantegem els següents dubtes:

Què s’entén per Temps de Treball Efectiu?

L’article 34.5 de l’Estatut dels Treballadors defineix com a temps de treball “el temps computat des del començament fins al final de la jornada diària en què el treballador / a es trobi en el seu lloc de treball“. Aquesta és una definició molt important a tenir en compte, ja que ha de distingir-se del temps de presència o de disponibilitat, que és el temps en què el treballador / a no realitza un treball efectiu, sinó que únicament està a disposició i que no ha de ser objecte de registre de jornada.

Com han de registrar la jornada els tècnics / es i comercials?

Aquest col·lectiu de treballadors / es tenen la mateixa obligació de registrar la seva jornada, encara que aquesta no es realitzi habitualment en el Centre de Treball de l’Empresa, sinó en el dels clients. A aquests efectes, han de registrar l’inici de jornada quan arribin a la seva primera visita amb el primer client i registrar al final de jornada en finalitzar els serveis amb l’últim client. I la mateixa resposta s’aplicaria en els viatges de negocis, en els quals els treballadors registraran la jornada únicament quan estiguin treballant i no quan estiguin descansant a l’hotel o en el seu temps lliure, per exemple.

Ara bé, el primer pas serà analitzar què s’estableix el Conveni Col·lectiu i la normativa interna de l’empresa, ja que poden considerar el primer desplaçament com a treball efectiu i, per tant, l’inici de jornada des que el treballador / a surt de seu domicili. Així mateix, en cas que la Negociació Col·lectiva no tracti la matèria, podrà ser regulat a voluntat de l’empresa, prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors, a través d’una Normativa Interna.

I els treballadors / es que realitzen teletreball?

Un altre tema estrella! En aquest cas, igual que els comercials, aquest col·lectiu de treballadors / es també té l’obligació de registrar la jornada i en aquest supòsit, es recomana que s’utilitzin mètodes electrònics que permetin realitzar el registre de jornada des de qualsevol lloc i alhora, el empresari pugui exportar fàcilment des del mateix Centre de Treball en cas que l’hi requereixi la Inspecció de Treball o la representació legal dels treballadors.

Què passa amb els treballadors / es que excedeixen la seva jornada de manera unilateral?

Doncs bé, aquí haurem de diferenciar si realment estan excedint la jornada per estar efectivament treballant, cas en el qual s’hauran d’abonar o compensar aquestes hores extraordinàries, o bé si estan excedint la jornada per oci. I en aquest sentit, ens trobem per exemple amb treballadors / es que allarguen la seva presència al Centre de Treball perquè es manté una xerrada amb el company o bé perquè fan servir les instal·lacions del Centre de Treball per a fins no professionals. En aquest cas, és evident que el treballador ha de registrar al final de la jornada quan realment acabi la seva prestació de serveis i no quan realment surti del Centre de Treball.

En definitiva, són moltes les qüestions que estan i aniran sorgint, de manera que és important que, tal com estableix la normativa, l’Empresa organitzi i documenti la forma en què es realitza el Registre de Jornada i, en aquest cas, serà molt important la figura de la representació legal dels treballadors per a la consulta i, finalment, per implementar una Política d’Empresa, coneguda pels treballadors, que reguli aquesta novetat i inclogui en la mateixa el dret a la desconnexió digital.

Mercè Rubiralta Ribalta

1 1142
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta