L’impost sobre actes jurídics documentats: Canvi de Criteri Administratiu

La Direcció General de Tributs en la seva consulta 135/19 de la Generalitat de Catalunya ha canviat el seu criteri a l’hora d’establir l’import que formarà part de la base imposable de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats en els supòsits de dissolució de comunitat, seguint el criteri que ja havia establert en aquest sentit el Tribunal Suprem en la seva sentència 1484/2018, de 9 d’octubre.

Segons el contingut d’aquesta consulta la base imposable de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats en els supòsits de dissolució de comunitat estarà integrada pel valor de la part que mitjançant la dissolució el comuner adquireix ex novo i no per tot el valor del immoble disminuint considerablement la càrrega impositiva meritada.

Eva Albet Mena

0 1231
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta