L’Impost de Successions i l’aixovar domèstic

A l’hora de fer l’Impost sobre Successions, l’hereu haurà d’imputar-se en el seu impost com un bé més el que s’anomena aixovar domèstic. Com es valora? La normativa sobre successions fa una presumpció: serà quantificat en el 3% del cabal hereditari. Aquesta presumpció admet prova en contra que haurà de presentar el contribuent en el moment que es produeixi la defunció del causant davant l’Administració, en el cas que l’hereu entengui que l’herència que rep no té aixovar o que aquest té un valor inferior al 3% del cabal relicte.

Segons jurisprudència, s’ha acceptat com a prova vàlida per valorar l’aixovar el fet d’aportar informes de valoració, actes notarials de l’habitatge, proves testificals de veïns o parents del causant. Aquestes proves seran estudiades pels òrgans de gestió i inspecció de l’Administració Tributària Catalana.

Hi ha sentències reiterades del Tribunal Superior de Justícia que entenen que el 3% no s’ha d’aplicar sobre tots els béns, sinó que s’han d’excloure els immobles que tingués arrendats el causant.

Com poden veure és un tema que ha de ser valorat cas a cas i que té molt interès en herències amb un cabal hereditari important, per l’increment de quota que pot suposar. No dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres per tractar aquest tema i d’altres relacionats per poder planificar correctament la seva successió, fer un estudi adequat i evitar sorpreses en l’Impost de Successions.

Eva Albet

0 643
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta