La responsabilitat de representar una empresa

Tots sabem que una persona jurídica pot ser administradora de qualsevol societat mercantil, ja sigui anònima o limitada. Quan es nomena una societat com a administradora d’una altra, la societat nomenada administradora haurà de designar una persona física que representi aquesta societat. Però, quina responsabilitat té aquesta persona física?

La Llei de Societats de Capital, que va entrar en vigor l’any 2010, no recollia fins on arribava aquesta responsabilitat de la persona física representant però, degut a les preguntes suscitades en aquest sentit i als pronunciaments doctrinals i jurisprudencials, l’any 2014 es va modificar la Llei de Societats de Capital (article 236.5). El representant persona física respondrà solidàriament amb la persona jurídica administradora. Aquest aspecte resulta de vital transcendència ja que la persona física representant de la societat administradora serà responsable juntament amb la persona jurídica, és a dir, a efectes pràctics, es traslladen íntegrament els deures de l’administrador sobre la persona física representant. No obstant això, es tracta d’una responsabilitat sobre la que tot just ara es comencen a establir límits i a dibuixar quina ha de ser la relació entre l’administrador persona jurídica i la persona física representant. No és una qüestió senzilla i caldrà valorar, en cada cas, fins on arriba aquesta responsabilitat.

En conclusió, el fet de que nomenar una societat com a administradora d’una altra societat pot resultar interessant en determinats casos, ja que jurídicament s’amplien els centres de decisió i de responsabilitat, a més de ser un instrument interessant en la organització de grups societaris. Tot i això, la legislació no delimita fins on arriba la responsabilitat de les persones físiques representants i si aquesta responsabilitat podria arribar a estendre’s a la responsabilitat per deutes de la societat. Tot just ara la jurisprudència es comença a pronunciar en aquest sentit i caldrà fer-ne un seguiment.

Sandra Morillo

0 440
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta