La nova Llei concursal

El passat dia 1 de setembre va entrar en vigor la nova Llei Concursal (Real Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Concursal), la qual ha suposat una reordenació i ampliació de l’antiga llei, s’ha passat de 250 articles a 752 articles. En paral·lel a la nova Llei Concursal, encara són vigents les mesures aprovades en l’àmbit COVID-19, les quals van ser objecte d’un anterior article (http://www.riusconsultors.com/ca/el-concurs-de-creditors-com-mesura-de-proteccio-lempresari/), el que suposa que, almenys fins a finals d’any, conviuran ambdues normes.

En aquest article pretenem presentar la nova Llei Concursal, a la que ens anirem endinsant en els propers mesos quan porti un temps d’aplicació. Un dels aspectes més destacables és que s’ha intentat passar d’una llei enfocada principalment a la protecció dels creditors, a una llei que també protegeix a l’empresari que ha actuat amb diligència i bona fe. D’altra banda, s’ha intentat superar una llei eficaç en temps de bonança però ineficaç en temps de crisis, tal com s’ha vingut fent en els últims anys amb l’intent d’adaptar el dret espanyol a un dret europeu més avançat en matèria d’insolvència amb aspectes com la possibilitat de demanar la liquidació en qualsevol moment de la tramitació del concurs, el concurs exprés o el benefici d’exoneració del passiu insatisfet.

La nova llei incorpora novetats molt reclamades en relació a la successió d’empresa. En primer lloc, inclou la definició d’unitat productiva; en segon lloc, estableix que la competència per declarar l’existència de successió d’empresa serà del Jutge del concurs, aspecte molt controvertit fins ara, ja que algunes sentències havien resolt que era competència del Jutjat Social; així mateix, en relació als crèdits laborals i de Seguretat Social, es limita la successió d’empresa als treballadors de la unitat productiva que quedin subrogats per l’adquirent. Totes aquestes reformes han estat molt benvingudes ja que pretenen facilitar la compra d’unitats productives en procediments concursals.

En relació a la fase de liquidació, la nova llei pretén facilitar la liquidació amb mesures com la possibilitat de sol·licitar al Jutge, en qualsevol moment, la modificació del pla de liquidació si es considera necessari per l’interès del concurs i per una liquidació més ràpida dels creditors; també s’introdueix la possibilitat de comptar amb entitats especialitzades per a la venta de determinats béns de difícil sortida.

Finalment, s’afegeix com a causa de conclusió del concurs la constatació en la llista definitiva de creditors de l’existència d’un únic creditor; així mateix, es porta a terme una reordenació de la regulació del benefici d’exoneració del passiu insatisfet (la coneguda com a segona oportunitat), que passa a pivotar sobre el deutor de bona fe, establint una regulació més àmplia en línia a la legislació europea.

Sandra Morillo Mallofré

2 2020
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta