Es pot pagar el salari en criptomonedes?

Les conegudes monedes virtuals (virtual currency), segons l’Informe del BCE d’octubre de 2012, han estat definides com “un tipus de moneda digital no regulada, emesa i verificada pels seus creadors i acceptada pels membres d’una comunitat virtual concreta”. Després de molts debats en l’àmbit jurídic-laboral, ens preguntem:

Quins són els fonaments jurídics?

Fins avui, no existeix en la normativa laboral un fonament legal que reguli amb precisió aquest plantejament, sinó que són i seran els Tribunals els qui, amb la seva doctrina, acabaran donant els fonaments jurídics a tenir en compte per aquestes situacions.

Com es poden fer els pagaments dels salaris actualment?

Segons l’article 29.4 ET, l’empresari podrà fer el pagament del salari amb moneda de curs legal en metàl·lic, xec o qualsevol altre modalitat de pagament similar a través d’entitats de crèdit. Pel que fa a la validesa de la modalitat de pagament, es podria aplicar el criteri del Tribunal Suprem (STS 5 de novembre 2001), on constatava amb claredat que l’empresari podia escollir la forma de pagament i admetia la transferència bancària com a mitjà de pagament donat que “l’obertura d’un compte corrent és una conducta usualment acceptada i adoptada en la societat actual”. Per tant, si a dia d’avui s’estan fent transaccions econòmiques amb criptomonèdes com el “Bitcoin”, podria ser considerada en un futur com una conducta acceptada per la societat.

Les criptomonedes són considerades moneda en curs legal?

Es poden fer interpretacions anàlogues a diversos pronunciaments dels Tribunals Espanyols com el TSJ de Madrid, el qual admetia l’abonament del salari a Espanya en dòlars, sempre i quan es pactés en el contracte de treball. Fins al moment, el “Bitcoin” no és una moneda de curs legal a Espanya, però sí al Japó, on ja existeixen moltes empreses que paguen als seus treballadors d’aquesta manera fruit de la legalització de la moneda el passat abril de 2017.

La societat acabarà integrant l’ús de la criptomoneda?

D’altra banda, si arriba el dia en què disposar de criptomonedes pot ser considerada com una conducta acceptada per la societat, caldrà determinar quina naturalesa salarial tindrà aquest tipus de remuneració. En aquest sentit, si la normativa laboral estableix que el salari s’haurà de pagar en moneda de curs legal i aquesta no ho és, s’interpreta que tindrà caràcter de retribució en espècie i conseqüentment, s’aplicarien les limitacions d’aquesta remuneració en espècie, no podent superar, la quantitat pagada en criptomonedes, el 30% de les percepcions salarials total del treballador.

Mercè Rubiralta Ribalta

Graduada Social

0 306
Rius Consultors

Deixa una resposta