Els treballadors aturats durant el període de crisi econòmica podran recuperar dos anys de cotitzacions

El Govern de l’Estat té previst l’aprovació, a curt termini, d’una Ordre Ministerial a proposta del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. La mesura social té per objectiu reduir l’impacte negatiu de la crisi econòmica del 2008  en les futures pensions dels treballadors que durant aquest període van quedar a l’atur durant un mínim de tres anys, i en conseqüència van perdre cotitzacions per deixar de contribuir al Sistema de la Seguretat Social.

En concret, es podran beneficiar d’aquesta mesura les persones que tinguin entre 35 i 43 anys, i que van deixar de cotitzar al sistema per trobar-se en situació d’atur, durant un mínim de tres anys, dins del període comprès entre el 2 d’octubre de 2008 i l’1 de juliol del 2018. En aquest sentit, podran recuperar fins a un màxim de dos anys de cotitzacions mitjançant la subscripció d’un Conveni Especial amb la Seguretat Social, cotitzacions que computaran als efectes de prestacions per incapacitat permanent, jubilació, mort i supervivència.

Així mateix, donat que ha transcorregut més d’un any des del 1 de juliol del 2018, el Govern  permetrà que també es puguin acollir a la mesura proposada aquelles persones que compleixin 44 anys dins dels tres mesos anteriors a l’entrada en vigor de la norma, sempre que demostrin la manca de cotitzacions al sistema durant el període esmentat per trobar-se en situació d’atur.

Per tal de fer-nos una idea, posem un exemple clarificador del cost que pot suposar la subscripció del Conveni Especial; tenint en compte la base mínima de cotització (1.050) l’aportació del treballador seria de 281 euros mensuals.

Marta Lao Parera

0 971
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta