El secret empresarial

En el mes de març de 2019 va entra en vigor la Llei de Secrets Empresarials.  L’objectiu d’aquesta llei és protegir la confidencialitat per garantir la competitivitat de les empreses, la transferència de coneixement públic privat i de la innovació en investigació. Ser titular d’un secret empresarial permet prevenir l’obtenció, la utilització o la revelació il·lícites del mateix per part de tercers.

Als efectes d’aquesta llei s’entén com a Secret Empresarial qualsevol contingut i/o coneixement, fins i tot el comercial, tecnològic, científic, industrial i d’organització que reuneixi les següents condicions:

– Ha de ser secret, és a dir, no ha de ser generalment conegut per les persones integrants dels cercles en que normalment s’utilitzi el tipus d’informació o coneixement en qüestió, ni fàcilment accessible per elles.

– Ha de tenir un valor empresarial, i

– Ha d’haver estat objecte de mesures raonables per part de l’empresa per mantenir-lo en secret.

Conseqüentment,  la definició de secret empresarial no inclou la informació d’escassa importància, com l’experiència i les competències adquirides pels treballadors durant el transcurs de la seva carrera professional, ni tampoc la informació que és de coneixement general o que és de fàcil accés en el seu context empresarial.

A títol d’exemple, podrien ser secrets empresarials una fórmula o procés de fabricació, en empreses de caire industrial.

La llei permet que els secrets empresarial siguin transmesos i poden pertànyer proindivís a varies persones. Així mateix, el secret empresarial pot ser objecte de llicència a un tercer que podrà explotar-lo segons el pactes que s’acordin amb el titular del secret.

Eva Albet Mena

0 992
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta