El nou dret a la desconnexió digital

Aquest final d’any arriba amb novetats laborals: el passat 6 de desembre es va publicar la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (en endavant LOPDGDD), la qual afecta de manera rellevant en matèria laboral amb la regulació del Dret dels treballadors/es a la Intimitat en relació amb l’entorn digital i la desconnexió d’aquest.

Bàsicament, les novetats legals es poden englobar en 3 punts:

  1. Dret a la desconnexió digital: és la novetat més rellevant que ens aporta la nova LOPDGDD. Es garanteix el dret dels Treballadors/es i Directius/es a desconnectar digitalment de la feina, respectant el temps de descans, vacances i la conciliació familiar. Es potencia el respecte a les jornades laborals, limitant l’ús professional de les comunicacions digitals (e-mails, WhatsApp, etc.) fora d’hores de treball, sobretot en els casos de teletreball. L’empresa queda obligada a elaborar una política interna dirigida a Treballadors/es i Directius definint l’exercici d’aquest dret.
  2. Ús dels dispositius digitals: es garanteix la protecció de la intimitat del treballador/a, permetent a l’Empresa accedir al contingut per controlar-ne el bon ús. Ara bé, obliga a l’Empresa a establir els criteris d’utilització d’aquests de manera conjunta amb els Representants dels Treballadors.
  3. Videovigilància, gravació de sons en el lloc de treball i geolocalització (GPS): l’empresa podrà utilitzar les imatges, els sons i el contingut obtingut pels geolocalitzadors en exercici de les funcions de control i sanció, sempre que ho hagi informat prèviament al treballador/a i als Representants dels Treballadors/es de manera clara, expressa i concisa i aquests hagin estat instal·lats en els llocs adequats.

Així doncs, fins al moment ens basàvem en els criteris jurisprudencials a l’hora de definir les limitacions entre el Control Empresarial i el Dret a la Intimitat del Treballador/a, donat que no teníem cap norma legal que ho regulés específicament. A partir d’ara, donem la benvinguda en l’ordenament Espanyol del Dret a la Desconnexió Digital.

Mercè Rubiralta

0 498
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta