El concurs de creditors com a mesura de protecció a l’empresari

Davant l’actual situació provocada per la crisi del coronavirus i la incertesa econòmica a curt termini, les empreses han hagut d’afrontar i planificar una sèrie de mesures que passen per les recomanacions realitzades pel Lluís Garcia i l’Enric Rius en relació a la previsió i gestió de la tresoreria i als ERTO, mesures que, en molts casos, hauran servit per evitar una situació d’insolvència i mantenir els llocs de treball.

Malgrat tot, hi haurà moltes empreses que, tot i haver aplicat aquestes mesures, tindran dificultats per fer front als pagaments de forma regular i que podrien entrar en situacions d’insolvència o d’insolvència imminent. Per aquest motiu, és bàsic anticipar-se i valorar quina opció és la més viable per protegir l’empresari i arribar a possibles acords amb els creditors o liquidar l’empresa de forma ordenada.

En aquest sentit, la Llei Concursal i, sobretot, les recents modificacions a aquesta Llei aprovades per Real Decret-llei 16/2020, de 28 d’abril, aporten solucions perquè les empreses afrontin aquestes mesures amb seguretat jurídica i amb garanties per a l’empresari. A continuació trobareu un breu recull d’algunes d’aquestes mesures que pretenen flexibilitzar la normativa concursal per tal de donar temps a les empreses per planificar la seva recuperació i, si aquesta no és viable, poder sol·licitar el concurs de creditors amb garanties:

  • Les empreses que es trobin en situació d’insolvència no tindran l’obligació de sol·licitar el concurs de creditors fins el 31 de desembre de 2020 (aquest termini en condicions normals és de dos mesos des de la situació d’insolvència). Aquesta ampliació del termini pretén donar temps a les empreses per planificar les mesures a adoptar i evitar que es vegin obligades a presentar el concurs si aquestes podrien ser viables en condicions normals de mercat.
  • Fins el 31 de desembre de 2020 no s’admetran sol·licituds de concursos necessaris presentats des de la declaració de l’estat d’alarma.
  • Es recupera la figura del reconveni, de forma que durant l’any següent a la declaració de l’estat d’alarma, l’empresa concursada que tingués subscrit un conveni amb els seus creditors i l’hagués incomplert, podrà presentar una proposta de modificació del conveni.
  • Durant l’any següent des de la declaració de l’estat d’alarma, l’empresa que tingués homologat un acord de refinançament podrà negociar amb els creditors una modificació de l’acord o formalitzar un altre acord.

A aquestes modificacions de la Llei Concursal, s’hi ha d’afegir la suspensió de l’actual causa de dissolució per pèrdues que redueixen el patrimoni net a una quantia inferior a la meitat del capital social, de forma que no es tindran en compte les pèrdues del present exercici 2020.

En conclusió, les novetats legislatives flexibilitzen la normativa actual precisament per facilitar que les empreses comencin avui mateix a planificar la seva recuperació, si aquesta és viable, o bé planificar la seva liquidació ordenada a través d’un procés concursal presentat amb totes les garanties per tal de protegir l’empresari davant d’una situació econòmica provocada per un fet totalment extern a l’empresa.

Sandra Morillo Mallofré

2 1873
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta