Contractació laboral de persones estrangeres

D’acord amb el que estableix la normativa legal vigent les persones estrangeres en situació irregular no poden estar afiliades al sistema de la Seguretat Social ni en situació d’alta.

Les empreses que tinguin contractats treballadors estrangers sense haver obtingut prèviament la corresponent autorització de treball incorren en una infracció qualificada com a MOLT GREU, per a cadascun dels treballadors estrangers en situació irregular, sancionable amb una multa des de 10.001€  fins a 100.000€. Addicionalment, aquest import s’incrementarà en la quantia de les quotes de cotització a la Seguretat Social que hagués correspost liquidar des de l’inici de la prestació de serveis del treballador estranger fins el darrer dia de la prestació.

En aquest sentit, quan una empresa té la intenció de contractar una persona estrangera s’ha d’assegurar prèviament que aquesta disposa de la corresponent autorització per treballar, sol·licitant tota la documentació que ho acrediti abans de comunicar la seva afiliació a la Seguretat Social. Cal recordar que la obligació de la persona treballadora estrangera per mantenir en vigor el permís de treball es manté durant tota la relació laboral i l’empresa ha de conèixer en tot moment quina és la seva situació. A aquests efectes, la pèrdua de la corresponent autorització administrativa per treballar durant el decurs de la relació laboral, ja sigui per manca de renovació o bé per deixar de reunir els requisits necessaris per la seva obtenció,  comporta l’extinció de la relació laboral per causa objectiva (ineptitud sobrevinguda de les qualitats necessàries per ser contractat), sense perjudici de la indemnització corresponent.

Per tal d’evitar possibles ensurts i exposar-se a riscos innecessaris recomanem a les empreses realitzar les comprovacions oportunes abans d’incorporar a la seva plantilla persones estrangeres, així com fer-ne un seguiment acurat durant tota la relació laboral.

Marta Lao Parera

0 1172
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta