Com s’aplica el conveni col·lectiu?

L’aplicació del conveni col·lectiu de treball a una empresa no es fonamenta en una decisió unilateral de l’empresari ni en un acord individual o col·lectiu, ni tan sols en un informe de l’Autoritat Laboral o de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Per determinar el conveni col·lectiu que cal aplicar s’haurà d’analitzar el cas concret i els aspectes més rellevants.

És molt comú que sorgeixin dubtes a l’hora d’establir quin conveni col·lectiu és aplicable a una empresa, sobretot quan es porta a terme més d’una activitat, per la qual cosa pot resultar molt útil consultar a la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius (CCNCC), encara que la resolució emesa no sigui vinculant.

Per tal de decidir quin conveni col·lectiu de treball li és aplicable a una empresa o organització és de vital importància saber quina és l’activitat principal atès que serà aquesta la que ho determini. Així mateix, caldrà tenir present l’objecte social que consta als estatuts de la societat així com el codi CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques). En cas que l’empresa porti a terme més d’una activitat caldrà fer una anàlisi de les funcions inherents a la seva activitat principal i valorar els criteris relacionats de forma conjunta i objectiva per poder concloure quina és l’activitat o activitats principals. Si finalment es determina que coexisteixen diferents activitats es considerarà com a vàlida l’aplicació de diferents convenis dins una mateixa empresa, fins i tot dins un mateix centre de treball.

Marta Lao

0 556
Rius Consultors

Deixa una resposta