Procediment d’ajornaments a partir del Real Decret Llei 3/2016

El divendres 13 de gener de 2017 es va modificar el criteri d’ajornament o fraccionament de deutes amb l’Administració pels autònoms.

Podran seguir sol·licitant ajornaments sempre que no excedeixin del límit exempt de garanties. Així, podran ajornar l’IVA i l’IRPF per a qualsevol import, en funció de l’import global del deute, seguint el procediment següent:

  1. Si les sol·licituds es refereixen a un deute d’import global igual o inferior a 30.000 euros, es concediran ajornaments sense garanties fins un màxim de 12 pagaments mensuals, excepte que l’obligat hagués sol·licitat un número inferior de terminis. En aquest cas, es concedirien els terminis sol·licitats. La periodicitat dels pagaments serà mensual.
  2. Si les sol·licituds es refereixen a un deute d’import global superior a 30.000 euros, es podran concedir ajornaments en funció del tipus de garantia aportada pel deutor i per un termini màxim de 36 mensualitats. Si els deutes són d’IVA serà necessari acreditar que les quotes d’IVA repercutit no han estat pagades.

Per la resta d’obligats tributaris preval el criteri publicat en el Real Decret Llei 3/2016. Així doncs, respecte a l’IVA només es podrà ajornar l’import derivat de les factures que no hagin estat pagades, sempre que es pugui acreditar aquest fet.

Àrea Financera i Tributària
RIUS CONSULTORS

 

0 953
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta