NOVETATS LABORALS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT

 

El passat 4 de Juliol es va publicar la Llei 6/2018 dels Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 la qual presenta
les següents novetats en matèria sociolaboral i de seguretat social:


1) Pensions Públiques:

Les Pensions Contributives s’incrementen un 0,25% per a l’any 2018 amb caràcter retroactiu des de l’1/1/2018, excepte les
que superin l’import màxim, que és de 2.580,13 €. Així mateix, també s’incrementen un 2,75% les
pensions mínimes.

Tindran dret a percebre els complements a mínims els pensionistes de pensions contributives que no percebin durant el 2018
rendiments de treball, capital o activitats econòmiques i guanys patrimonials que superin els
7.151,80 euros anuals.

Les pensions de viduïtat per a majors de 65 anys s’incrementaran quatre punts, passant del 52% al 56% des del primer dia
del mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Així mateix, aquest increment serà gradual
fins al 1/1/2019 que assolirà el 60%.


2) Llindar Tributació Rendiments del Treball:

S’incrementa el llindar de la tributació per IRPF de 12.000 a 14.000 euros anuals pels contribuents que percebin rendiments
íntegres del treball.


3) Cotització a la Seguretat Social:


RÈGIM GENERAL:


BASES MÀXIMES I MÍNIMES:

GRUP CATEGORIA PROFESSIONAL BASES

MINIMES

BASES

MÀXIMES

1 Enginyers, llicenciats i alta direcció 1.199,10 3.803,70
2 Enginy. Tècnics, perits i ajud. titulats 994,20 3.803,70
3 Caps administratius i de taller 864,90 3.803,70
4 Ajudants no titulats 858,60 3.803,70
5 Oficials administratius 858,60 3.803,70
6 Subalterns 858,60 3.803,70
7 Auxiliars Administratius 858,60 3.803,70
€/dia €/dia
8 Oficials de primera i segona 28,62 126,79
9 Oficials de tercera i especialistes 28,62 126,79
10 Peons 28,62 126,79
11 Treballadors menors de 18 anys 28,62 126,79


TIPUS DE COTITZACIÓ (es mantenen els existents):

EMPRESA

%

TREBALLADOR

%

TOTAL

%

Contingències comunes 23,60 4,70 28,30
Hores extres força major 12,00 2,00 14,00
Hores extres normals 23,60 4,70 28,30
Atur contractes indefinits, formatius, relleu, interinitat, fixes, discontinus i discapacitats 5,50 1,55 7,05
Atur altres contractes durada determinada 6,70 1,60 8,30
FOGASA 0,20 0,00 0,20
Formació professional 0,60 0,10 0,70
Contingències professionals AT i MP Segons tarifa prima CNAE


SISTEMA ESPECIAL TREBALLADORS AGRARIS PER COMPTE D’ALTRI:

a) Durant els períodes d’activitat i pel que respecta a les contingències comunes, el tipus aplicable pels treballadors enquadrats
en els grups de cotització del 2 a 11 serà del 23,35% (fins al 31/7/2018 del 22,90%).

b) Durant els períodes d’inactivitat el tipus de cotització continua essent de l’11,50% a càrrec exclusiu del treballador.


SISTEMA ESPECIAL EMPLEATS DE LA LLAR:

El tipus de cotització s’incrementa al 27,40% (amb contingències professionals incloses), del que el 22,85% és a càrrec de
l’ocupador i el 4,55% és a càrrec del treballador de la llar.


RÈGIM ESPECIAL AUTÒNOMS:

De manera genèrica la base mínima és de 932,70 €/mes i la màxima de 3.803,70 €/mes. No obstant, la base mínima de cotització
pels autònoms que algun moment de l’any 2017 hagin tingut contractats 10 o més treballadors a
càrrec seu, o bé si són autònoms societaris, serà de 1.199,10 €/mes.

En funció de l’edat les bases mínimes són les següents:

Supòsits BASE

MINIMA

BASE

MÀXIMA

Autònoms que a 1/8/2018 siguin menors 47 anys 932,70 3.803,70
Autònoms que a 1/8/2018 tinguin 47 anys amb base igual o superior a 2.023,50 € al des-2017 o causin nova alta 932,70 3.803,70
Autònoms que a 1/8/2018 tenen 47 anys amb base inferior a 2.023,50 € a des-2017 o causin nova alta 932,70 2.052,00
Autònoms que a 1/8/2018 tinguin 48 anys o més 1.005,90 2.052,00
Treballadors que a 1/1/2011 tenien 48 o 49 anys d’edat i la seva base de cotització es superior a 2.023,50 €, podran optar,
en l’alta, a una base entre la mínima i la que tenien incrementada en 3%
932,70 2.023,50 ó la última base incrementada en un 1,4%
Autònoms que a 1/1/2018 siguin majors de 48 anys o més, amb 5 o més anys cotitzats a la SS, quan la darrera base ha estat
igual o inferior a 2.023,50€
932,70 2.052,00


4) Ajut econòmic d’acompanyament a joves inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

S’estableix un ajut econòmic d’acompanyament a joves inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil sempre que subscriguin
un contracte per a la formació i aprenentatge així com a la seva conversió a indefinit.


5) Targeta Social Universal:

Es crea la Targeta Social Universal amb la qual es pretén millorar i coordinar les polítiques de protecció social de les
diferents administracions públiques. L’INSS serà l’organisme encarregat de la gestió i el manteniment.
Inclourà informació actualitzada corresponent a les prestacions de la seguretat social així com
dels seus titulars, beneficiaris i data efectes de la seva concessió.


6) Tarifa Plana Treballadors Autònoms:

Amb l’objectiu d’incentivar el treball autònom als municipis de menys de 5.000 habitants es preveu una reducció i bonificació
de quotes a la seguretat social de vigència indefinida.


7) Permís de Paternitat:

S’amplia el permís de paternitat a 5 setmanes (actualment són 4 setmanes ininterrompudes), si bé la cinquena setmana es podrà
gaudir en un altre moment dins dels nou mesos següents a la data de naixement, resolució judicial
o decisió administrativa, sempre previ acord amb l’empresari a l’inici del període de suspensió.

Restem a la seva disposició per qualsevol consulta relacionada amb la matèria.

Agraïm la seva confiança,

0 349
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta