Modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’IVA

El BOE del 6 desembre publica el RD 596/2016 en el qual es regulen modificacions en el reglament de l’IVA, de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària i el reglament que regula les obligacions de facturació.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L’IMPOST

Document electrònic de reemborsament disponible a la seu electrònica de l’AEAT

El venedor haurà d’expedir la factura i, a més, un document electrònic de reemborsament a la seu electrònica, on caldrà consignar la identitat, data de naixement i número de passaport del viatger. El viatger haurà de presentar els béns a la duana d’exportació, que acreditarà la sortida pel visat en la factura o document electrònic de reemborsament.

Visat: Quan s’utilitzi el document electrònic de reemborsament, el proveïdor o l’entitat col·laboradora hauran de comprovar el visat del mateix en la seu electrònica de l’AEAT fent constar electrònicament el reemborsament que s’ha fet efectiu.

Règim Especial del Grup d’Entitats

Les declaracions s’hauran de presentar en 30 dies naturals després del corresponent període de liquidació mensual, o fins al darrer dia del mes de febrer, en el cas de la declaració liquidació mensual corresponent al mes de gener. Actualment, es presenta al cap de 20 dies, excepte el mes de gener.

SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)

S’afegeix un apartat nou.6 en l’article 62.

Nou sistema de gestió de llibres registre a través de la seu electrònica de l’AEAT (SII) que suposa el subministrament electrònic dels registres de facturació en un període breu de temps, acostant el moment del registre o comptabilització de les factures al de la realització efectiva de l’operació econòmica. La seva implantació serà partir de l’1 de juliol de 2017.

Àmbit subjectiu (articles 62.6 y 71.3.5º RIVA):

El SII és obligatori pels empresaris i professionals i altres subjectes passius que el seu període coincideixi amb el mes natural: grans empreses (facturació superior a 6.010.121,04€ en l’any anterior), grups d’IVA i els inscrits en el REDEME (Registre de Devolució Mensual de l’IVA).

S’estableix un termini general de 4 dies per a la reemissió electrònica de la informació des de la data d’expedició de la factura, o des que es produeixi el seu registre comptable (exclosos dissabtes, diumenges i festius nacionals).

En el primer semestre de vigència del SII, els contribuents tindran un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de 8 dies (exclosos dissabtes, diumenges i festius nacionals).

Els contribuents inclosos al SII, pels quals el termini d’autoliquidació de l’IVA serà mensual, veuran ampliat en 10 dies el seu termini de presentació de les autoliquidacions, passant en caràcter general del 20 al 30 de cada mes següent, excepte febrer que conclourà el darrer dia del mes.

Llibres registre de l’IVA
Els llibres registre hauran de gestionar-se per mitjà de la seu electrònica de l’AEAT amb el subministrament electrònic de registres de facturació, pels empresaris, professionals i altres subjectes passius de l’impost que tinguin un període de liquidació que coincideixi amb el mes natural.

La resta d’empresaris que no tinguin l’obligació mensual poden optar per portar els llibres a través de la seu electrònica. El mes de novembre poden optar per presentar els registres electrònicament comunicant per cens l’opció, o si ho han iniciat en l’any en curs, en presentar la declaració d’inici d’activitat. Han d’estar almenys 1 any en el sistema.

Factures emeses:

 • Factura completa o simplificada, factures expedides per tercers i rebuts del REAGP.
 • Identificació de rectificació registral.
 • Descripció de l’operació.
 • Identificació factures rectificatives, referència de la rectificada i motivació.
 • Identificació factures substitutives, referència de la substituïda i motivació.
 • Facturació per destinatari.
 • Inversió del subjecte passiu.
 • Règim especial (agències de viatge, REBU, RECC, grup d’entitats o d’inversió).
 • Període de liquidació d’operacions.
 • Indicació de no subjecció o exempció.
 • Acord amb l’AEAT de facturació en el seu cas.
 • Altra informació de trascendència tributària.

Factures rebudes:

 • El número de recepció se substitueix pel número de sèrie i de la factura.
 • Identificació de rectificació registral.
 • Descripció de l’operació.
 • Facturació per destinatari.
 • Inversió del subjecte passiu.
 • Adquisició intracomunitària de béns.
 • Règim especial (agències de viatge, REBU, RECC, grup d’entitats o d’inversió).
 • Quota tributària deduïble del període de liquidació.
 • Període de liquidació en el qual es registren les operacions.
 • Data comptable i número de document duaner, en el cas d’importacions.
 • Altra informació de trascendència tributària.

Llibre de Béns d’Inversió

 • Si són subjectes passius que hagin de presentar la informació per mitjà del subministrament electrònic de registres de facturació, remetran la totalitat dels registres dins del termini de presentació de l’últim període de liquidació de cada any natural.
 • Si els subjectes passius causen baixa del cens d’empresaris,  professionals i retenidors hauran de subministrar la totalitat dels registres dins del termini de presentació de l’última declaració-liquidació.

Llibre de determinades operacions intracomunitàries

 • Si són subjectes passius que hagin de presentar la informació per mitjà del subministrament electrònic de registres de facturació, hauran de remetre la totalitat dels registres de forma telemàtica.

Els obligats tributaris inclosos en el nou sistema de subministrament d’informació tindran reducció de les seves obligacions formals, suprimint l’obligació de presentació dels models 347 (operacions amb tercers), 340 (informació sobre Llibres Registre) i 390 (resumen anual del IVA).

Incompliment de portar els llibres
Es considerarà dilació per causa no imputable a l’administració l’incompliment de l’obligació de portar llibres de registre d’IVA per mitjà de la seu electrònica de l’AEAT. La dilació es computarà des de l’inici del procediment fins a la data de presentació o registre.

Facturació pels destinataris de les operacions o tercers. DT.3ª
Les persones i entitats que apliquin el SII i hagin optat pel compliment de l’obligació d’expedir factura pel destinatari o un tercer, hauran de comunicar per mitjà de declaració censal (model 036) aquesta opció, així com la data a partir de la qual l’exerceixen i, en el seu cas, la renúncia i data d’efecte. La comunicació caldrà fer-la a partir del mes de juny de 2017.

TERMINI PER REEMISIÓ DE FACTURES

A partir de l’1 de gener de 2017, en cas que el destinatari de les operacions sigui empresari o professional, la factura haurà de remetre’s abans del dia 16 del mes següent a aquell en el qual s’hagi produït la meritació de l’impost.

RÈGIM SIMPLIFICAT I RÈGIM ESPECIAL D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

Per l’exercici 2017 s’adapten els límits que determinen l’exclusió dels règims simplificats i REAGP, previstos en el reglament.

 • Simplificat:
  Volum d’ingressos en l’any immediat inferior:
  Conjunt d’activitats incloses les agrícoles, forestals i ramaderes: 250.000 euros.
 • Règim Especial Agricultura, Ramaderia i Pesca:
  Volum d’ingressos en l’any immediat inferior:
  Operacions incloses en el règim especial: 250.000 euros.
  Resta d’activitats: 250.000 euros.

En els dos règims, el volum d’adquisicions i importacions de béns i serveis en l’any immediat anterior, excloses les relatives a l’immobilitzat: 200.000 euros.

Des de Rius Consultors, quedem a la seva disposició per qualsevol dubte i gestió relacionada amb aquests canvis.

Àrea Financera i Tributària
RIUS CONSULTORS

 

0 1094
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta