Instruccions per la participació de les persones treballadores en les eleccions del proper 26 de maig de 2019

D’acord amb el que disposa la Ordre TFS/82/2019, de 26 d’abril, on s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les properes eleccions convocades pel diumenge 26 de maig del 2019, procedim a fer un petit resum de les diferents casuístiques, segons sigui el cas.

TREBALLADORS AMB CONDICIÓ D’ELECTORS

El diumenge 26 de maig les empreses concediran als treballadors que tinguin la condició d’electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal un permís retribuït de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, amb la finalitat que puguin exercir el seu dret a vot en les eleccions al Parlament de Catalunya.

Aquest permís està subjecte a les següents condicions:

  • Només tindran permís els treballadors que tinguin la condició d’electors.
  • Si la jornada de treball coincideix com a màxim fins a 2 hores amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals no caldrà concedir l’esmentat permís.
  • Si la jornada de treball coincideix en més de 2 hores i menys de 4 amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals es concedirà un permís de 2 hores.
  • Si la jornada de treball coincideix en 4 hores o més amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals es concedirà un permís general de 4 hores.
  • En el cas que la jornada laboral no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals, els treballadors no tindran dret al permís retribuït.
  • Si el dia de les eleccions la jornada laboral fos inferior a l’habitual, legal o convinguda, la durada del permís es reduirà proporcionalment.

L’empresari serà qui tingui la potestat per determinar la utilització de les hores concedides per a la votació, que haurà de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral.

RETRIBUCIÓ DELS PERMISOS

El permís tindrà caràcter de no recuperable i serà retribuït amb el salari que correspondria al treballador si hagués prestat els seus serveis normalment.

Als efectes del pagament de sou durant del temps utilitzat per votar, els empresaris tenen dret a sol·licitar als seus treballadors el justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

TREBALLADORS MEMBRES DE MESA O INTERVENTORS

  • Els treballadors que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral o interventors i que el dia 26 de maig de 2019 no gaudeixin del descans setmanal tindran dret a un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia 26 de maig, així com un permís retribuït corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
  • Els treballadors que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral o interventors i gaudeixin del descans setmanal el dia 26 de maig tindran dret a un permís retribuït de les 5 primeres hores del dia immediatament posterior, amb les mateixes condicions que en el cas anterior.

Aquest permís, de caràcter no recuperable, es retribuirà per part de l’empresa una vegada el treballador acrediti la seva actuació com a membre de la mesa o interventor.

 APODERATS

Els treballadors que acreditin la condició d’apoderats i que el dia 26 de maig no gaudeixin del descans setmanal, tindran dret a un permís retribuït durant la jornada completa d’aquest dia.

POSSIBILITAT DE CANVI DE TORN

Si alguna de les persones treballadores a qui fa referència aquesta normativa hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Restant a la seva disposició per qualsevol dubte o comentari al respecte rebin una cordial salutació.

 

Àrea Laboral i de RRHH

 

Terrassa, 10 de maig de 2019

0 298
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta