Formulari ETE de transaccions exteriors. Termini presentació: 20 de gener de 2017.

Els informem que dins dels 20 primers dies del mes de gener 2017, les persones físiques i jurídiques que hagin realitzat transaccions exteriors durant el 2016 estan obligades a presentar al Banc d’Espanya el Formulari ETE de transaccions exteriors, sempre que es trobin en algun dels dos supòsits següents:

1. Haver realitzat durant el 2016 transaccions exteriors per valor superior a 1.000.000€.
Es consideren transaccions exteriors:

 • Tots els cobraments de no residents per operacions de mercaderies i serveis (vendes dins la UE i exportacions a països tercers).
 • Tots els pagaments a no residents per operacions de mercaderies i serveis (compres dins la UE i importacions procedents de països tercers).
 • Qualsevol altra operació amb no residents, sigui pel concepte que sigui i independentment de com es liquidi (a través de comptes de residents a Espanya o a l’exterior, per compensació o mitjançant entrega d’efectiu).

2. Que a 31.12.16 la suma dels saldos d’actius i passius a l’exterior superi 1.000.000€.
Dins de la partida d’actius a l’exterior, cal incloure:

 • Saldos a 31.12.16 dels c/c a l’exterior.
 • Valors a 31.12.16 de les inversions societàries a l’exterior.
 • Valors a 31.12.16 de les inversions immobiliàries a l’exterior.
 • Saldos creditors i deutors a l’exterior a 31.12.16.
 • Dipòsits, efectes, derivats financers, valors a l’exterior a 31.12.16.
 • Saldos de préstecs a l’exterior.

En cas que com a persones físiques o jurídiques es trobin en algun dels anteriors supòsits estem a la seva disposició per ocupar-nos de confeccionar i presentar el Formulari ETE al Banc D’Espanya. Agrairíem ens fessin arribar el mes aviat possible el detall dels següents valors al correu annasalles@riusconsultors.com:

 • Cobraments de no residents per mercaderies o serveis (vendes a la UE i exportacions).
 • Pagaments a no residents per mercaderies o serveis (compres a la UE i importacions).
 • Saldo a 31.12.16 de tots els actius a l’exterior (UE i països tercers).
 • Saldo a 31.12.16 de tots els passius a l’exterior (UE i països tercers).
 • En cas que l’any passat no els haguéssim confeccionat el formulari ETE, també necessitaríem:
  • El saldo a 1.1.16 dels actius a l’exterior.
  • El saldo a 1.1.16 dels passius a l’exterior.

Quedem a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment al respecte.
Rebin una cordial salutació,

Anna Sallés Vancells
Advocada.

0 893
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta