Declaracions fiscals periòdiques – exercici 2019 2on trimestre

Senyor/a,

Com cada trimestre, en aquestes dates us escrivim per recordar-vos l’obligació de presentar les declaracions trimestrals corresponents a:

  1. Les retencions de l´impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111).
  2. Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans. (Mod. 115).
  3. Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l´IRPF (Mod. 123).
  4. El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques. (Mod. 130 i 131).
  5. L’impost sobre el valor afegit. (Mod. 303).
  6. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. (Mod. 349).

El termini de presentació establert per l’Administració tributària s’acaba el proper 22 de juliol (dia 15 de juliol per a impostos  amb el pagament domiciliat presentats telemàticament).

Atès que us trobeu en algun d’aquests supòsits, us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres per tal de poder emplenar  les esmentades declaracions.

RECORDEM:  Que la presentació de l’Impost sobre Societats acaba el proper dia 25 de juliol, i que el darrer dia per la presentació dels Comptes Anuals al Registre Mercantil serà el dia 30 de juliol.

Tot esperant notícies vostres, us saludem cordialment.

Àrea Financera i Tributària
RIUS CONSULTORS ASSOCIATS, SL

Terrassa, 28 de juny de 2019

0 131
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta