Declaracions fiscals periòdiques – exercici 2019 1r trimestre

Senyor/a,

Com cada trimestre, us escrivim per recordar-vos l’obligació de presentar les declaracions trimestrals corresponents a:

  • Les retencions de l´impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. (Mod. 111).
  • Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans. (Mod. 115).Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l´IRPF (Mod. 123).
  • El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques. (Mod. 130 i Mod. 131).
  • El pagament a compte de l´impost  sobre societats. (Mod. 202).
  • L’impost sobre el valor afegit. (Mod. 303).
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. (Mod. 349).

El termini de presentació establert per l’Administració tributària s’acaba el proper 23 d’abril (dia 15 d’abril per a impostos  amb el pagament domiciliat presentats telemàticament).

Atès que us trobeu en algun d’aquests supòsits, us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres per tal de poder emplenar  les esmentades declaracions.

RECORDEM:  Serà durant el mes d’abril quan presentarem telemàticament els llibres oficials de les Societats al Registre Mercantil corresponent, incloent també el  llibre d’actes, essent la data de venciment el proper  dia 30-04-2019. És per aquest motiu que demanem la màxima col·laboració perquè la presentació dels mateixos es pugui realitzar  en el termini establert.

Tot esperant notícies vostres, us saludem cordialment.

 

Terrassa, 25 de març de 2019

0 286
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta