Declaracions fiscals periòdiques – exercici 2018  3er trimestre

Benvolguts/des,

Com cada trimestre, en aquestes dates us escrivim per recordar-vos l’obligació de presentar les declaracions trimestrals corresponents a:

1. Les retencions de l´impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques (Mod. 111).

2. Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans (Mod. 115).

3. Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l’IRPF (Mod. 123).

4. El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Mod. 130 i Mod. 131).

5. El pagament a compte de l’impost sobre societats (Mod. 202 y Mod.222).

6. L’impost sobre el valor afegit (Mod. 303).

7. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Mod. 349).

El termini de presentació establert per l’Administració tributària s’acaba el proper 22 d’octubre (dia 15 d’octubre per a impostos amb el pagament domiciliat presentats telemàticament).

Atès que es trobin en algun d’aquests supòsits, els agrairem que es posin en contacte amb nosaltres per tal de poder emplenar les esmentades declaracions.

Tot esperant notícies seves, els saludem cordialment.

Terrassa, 1 d’octubre de 2018

0 141
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta