Declaracions fiscals periòdiques – exercici 2018 1r trimestre

Benvolgut/da,

Com cada trimestre, en aquestes dates us escrivim per recordar-vos l’obligació de presentar les declaracions trimestrals corresponents a:

  1. Les retencions de l’impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques (Mod. 111).
  2. Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans (Mod. 115).
  3. Retencions sobre rendiments del capital mobiliari de l’IRPF (Mod. 123).
  4. El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Mod. 130 i Mod. 131).
  5. El pagament a compte de l’impost sobre societats (Mod. 202).
  6. L’impost sobre el valor afegit (Mod. 303).
  7. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Mod. 349).

El termini de presentació establert per l’Administració tributària s’acaba el proper 20 d’abril (dia 13 d’abril per a impostos amb el pagament domiciliat presentats telemàticament).

Atès que us trobeu en algun d’aquests supòsits, us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres per tal de poder emplenar les esmentades declaracions.

RECORDEM: Serà durant el mes d’abril quan presentarem telemàticament els llibres oficials de les Societats al Registre Mercantil corresponent, incloent també el llibre d’actes, essent la data de venciment el proper dia 30-04-2018. És per aquest motiu que demanem la màxima col·laboració perquè la presentació dels mateixos es pugui realitzar en el termini establert.

Tot esperant notícies vostres, us saludem cordialment.

Àrea Financera i Tributària
RIUS CONSULTORS

Terrassa, 28 de març de 2018

0 223
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta