Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger Mod. 720 – Exercici 2017

Benvolgut client,

Els informem que la presentació de la DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ E S T R AN G E R , model 720, corresponent a l’exercici 2017 es podrà realitzar entre l’1 de gener de 2018 i el 3 d’abril de 2018.

Els obligats tributaris (les persones físiques i jurídiques) hauran de subministrar a l’Administració tributària, excepte en determinats supòsits o exoneracions, la següent informació:

  1. Informació sobre els comptes situats a l’estranger.
  2. Informació sobre valors o drets representatius de la participació en el capital o en els fons propis de tot tipus d’entitats jurídiques, sobre valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis, sobre valors aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, i sobre les accions i participacions en el capital social o fons patrimonial de institucions d’inversió col·lectiva, dels quals siguin titulars i es trobin dipositats o situats a l’estranger, així com de les assegurances de vida o invalidesa dels quals siguin prenedors i de les rendes vitalícies o temporals de les quals siguin beneficiaris com a conseqüència del lliurament d’un capital en diners, béns mobles o immobles, contractats amb entitats establertes a l’estranger.
  3. Informació sobre els béns immobles i drets sobre béns immobles de la seva titularitat situats a l’estranger.

Aquestes obligacions s’estendran a qui tingui la consideració de titular real.

La xifra mínima que obliga a la presentació d’aquest model, per cadascun dels tres diferents blocs de béns, és de 50.000.-euros de valoració.

La presentació de la declaració en els anys successius (com seria el cas per a qui ja la va presentar en els exercicis passats), només serà obligatòria quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns anteriorment mencionats, hagués experimentat un increment superior a 20.000,00.-euros respecte dels que van determinar la presentació de l’última declaració.
En tot cas, en anys successius serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns i drets ja declarats i respecte els quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu dia l’obligació de declarar.

La normativa estableix un règim d’infraccions i sancions, amb multes pecuniàries, relacionats amb l’ incompliment d’aquestes obligacions d’informació. Per exemple, la sanció mínima per la falta de presentació del model respecte a una sola de les tres obligacions d’informació seria de 10.000 euros.

A més, estableix una sanció pecuniària proporcional del 150% de la quota resultant de regularitzar guanys patrimonials no justificats, que tenen causa en els incompliments relatius a aquesta obligació d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger.

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.

Atentament,

Àrea Financera i Tributària
RIUS CONSULTORS

Terrassa, 31 de gener de 2018

0 276
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta