Criteri Tècnic 101/2019 sobre l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de Registre de Jornada

La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ja ha publicat l’esperat criteri tècnic en matèria de Registre de Jornada on s’hi regulen els criteris interpretatius que utilitzarà la ITSS en les seves actuacions inspectores. Resumidament, podríem englobar els principals aspectes d’aquest criteri en els següents:

  • El registre de jornada no és opcional, sinó que és una obligació de l’Empresari/a de garantir aquest registre de la jornada diària.
  • Únicament el temps de treball efectiu ha de ser objecte de registre de jornada, sense exigir expressament a registrar totes les interrupcions que no tinguin caràcter de temps de treball efectiu. Ara bé, es recomana que si no es té ben regulat mitjançant una normativa interna, o bé no es pot veure de manera clara en el mateix registre, es facin constar les interrupcions per evitar la presumpció d’hores extraordinàries.

En aquest sentit, la ITSS descriu la negociació col·lectiva, acords empresarials o normativa interna com a instrument idoni per precisar la consideració de tots els aspectes relacionats amb el registre de les pauses, interrupcions o flexibilitat del temps de treball.

  • El mètode ha de ser qualsevol que sigui objectiu, fiable, que no permeti alteracions a posteriori, ja sigui un mètode electrònic o manual, no tenint validesa com a tal el simple quadrant en el calendari laboral, així com tampoc un mètode que ja inclogui l’horari de treball abans de començar la jornada.
  • Segueixen en peu les obligacions de registrar la jornada dels Temps parcials, i els treballadors/es que realitzin hores extraordinàries.
  • Manteniment del Registre, per garantir la posada a disposició dels treballadors/es, Representants Legals i Inspecció de Treball, s’haurà de complir amb dos aspectes:
  1. S’ha de poder accedir al registre en qualsevol moment, quan sigui sol·licitat pels interessats (Treballadors/es, representants i ITSS).
  2. Ha d’estar físicament al centre de treball o bé, ser accessible des del mateix de manera immediata.

No obstant, aquesta obligació no implica el lliurament mensual del còmput d’hores mensuals en cas que no s’hagin realitzat hores extres ni sigui un treballador/a a temps parcial.

  • La Inspecció de Treball no només té competència per verificar l’existència del Registre de Jornada, sinó també la seva forma de organització i documentació, pel que podrà ser objecte de comprovació les actes de les reunions celebrades en el procés de negociació amb els representants legals dels treballadors.

Fruit del criteri tècnic de la inspecció de treball i la normativa laboral, donem èmfasi amb la recomanació d’elaborar una Normativa Interna on es reguli el procediment del Registre de Jornada i el Dret a la Desconnexió Digital, així com també es documentin les negociacions realitzades amb els Representants Legals dels Treballadors.

Per tal de dur-ho a terme i començar-ho a treballar, es pot posar amb contacte amb l’Àrea de Laboral de Rius Consultors, que el guiaran i ajudaran a complir amb tots els elements de les noves obligacions laborals.

 

Àrea Laboral i de RRHH

 

Terrassa, 13 de juny de 2019

0 403
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta