Campanya de Renda i Patrimoni- exercici 2018

Ens apropem al període voluntari de presentació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2018, així com de l’Impost sobre el Patrimoni.

El termini de presentació és del 2 d’abril fins el dia 1 de juliol. Si el resultat és a ingressar amb domiciliació bancària, fins el dia 26 de juny.

Per la seva comoditat, si no ens comuniquen el contrari, procedirem a descarregar-nos des d’internet les seves dades fiscals a fi de facilitar la complementació de la declaració. Per fer-ho necessitarem que ens facilitin una còpia del seu DNI, sempre i quan no ens l’hàgiu entregat l’any passat, o be l’hagueu renovat durant l’exercici 2018.

Aprofitem també per recordar-vos els documents que ens permetran preparar la vostra declaració relativa a l’exercici 2018 i que us agrairem que ens aporteu al més aviat possible:

DADES GENERALS

 • Si ha nascut algun fill durant l’any 2018: Fotocopia del llibre de família.
 • Si hi ha algun fill major de 18 anys, amb ingressos superiors a 8.000.-euros en el 2018, certificació d’aquests ingressos.
 • Justificants d’ingressos percebuts, en el seu cas, per fills menors de 18 anys.
 • Si existeixen ascendents que convisquin amb l’ unitat familiar, sempre i quan no tinguin ingressos superiors a 8.000.-euros en l’exercici 2018.
 • En el cas de tutela o acolliment no remunerat d’una persona afectada per minusvalidesa o invalidesa aportar documentació relativa a aquest fet.
 • En el cas de canvi de domicili: indicació del nou, (aquest canvi de domicili ha de ser notificat a l’Agència Tributària mitjançant el model 030).
 • Documentació relativa a les aportacions realitzades a Plans de Pensions durant l’any 2018 (contribuent i cònjuge).
 • Acreditació de discapacitat a partir del 33 %.
 • Ajudes públiques rebudes.
 • Qualsevol altra informació i documentació que es cregui d’interès.

TREBALL PERSONAL

 • Certificats dels rendiments obtinguts durant el 2018 per treball personal, així com de les prestacions per desocupació i altres pensions, a excepció de les de Invalidesa Absoluta o Gran Invalidesa, les quals no tributen.
 • Comprovants de despeses de quotes a sindicats i defensa jurídica.
 • Comprovants de despeses de quotes obligatòries a col·legis professionals.
 • Import de les pensions compensatòries rebudes en cas de separació o divorci.
 • En cas d’acomiadament, documentació relativa.
 • Prestacions per jubilació rebudes de l’estranger.

COMPTES BANCARIS

 • Certificats bancaris de cada un dels comptes existents durant l’exercici 2018, en els que surti el titular o titulars, el saldo a 31-12-2018, així com els interessos i les retencions sobre els mateixos.

VALORS MOBILIARIS

 • Extractes bancaris dels valors dipositats i dels interessos rebuts.
 • Justificant de compres i vendes de valors realitzats en el 2018, així com les despeses ocasionades.

Es fonamental conèixer la data i valor de l’adquisició en totes les operacions de transmissió.

 FINQUES URBANES I RÚSTIQUES

 • De les arrendades:

– Lloguer percebut i despeses (és necessari el detall de cada finca individualment), diferenciant entre els procedents d’habitatge i de locals.

– En el cas que s’hagin recuperat quantitats per l’aplicació de clàusules sòl, els imports d’aquesta devolució desglossades per anys.

 •  De les comprades o venudes en el 2018:

– Escriptura i Minuta Notarial.

– En cas de transmissió, a més, escriptura d’adquisició.

 • De totes:

– Fotocòpia del rebut de l’IBI corresponent al 2018.

ACTIVITATS EMPRESARIALS I PROFESSIONALS

 • ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS): Variació dels elements tributaris durant l’exercici 2018.
 • ESTIMACIÓ DIRECTA NORMAL I SIMPLIFICADA: Ingressos , despeses, existències i valor de negoci a data 31-12-2018, així com inversions empresarials i increment de plantilla.

VEHICLES, AUTOMÒBILS, EMBARCACIONS I ALTRES BÉNS

 • Valor a efectes de l’Impost sobre el Patrimoni.
 • Subvenció rebuda per compra de vehicles (PLA PIVE).

PRÉSTECS

 • Justificant de les operacions de préstec o hipoteca, interessos pagats i capitals amortitzats.

 DEDUCCIONS:

 • DEDUCCIÓ PER HABITATGE HABITUAL:

Quantitats pagades en el 2018 per adquisició d’habitatge propi (hipoteques) anterior a 01/01/2013.

Quantitats pagades per obres d’adequació de l’habitatge propi en cas de persones minusvàlides.

En el cas que s’hagin recuperat quantitats per l’aplicació de clàusules sòl, els imports d’aquesta devolució desglossades per anys.

 • DONACIONS:

Justificant de les quanties donades a Associacions declarades d’Utilitat Pública, Creu Roja Espanyola, Confessions religioses, Fundacions, etc.

Justificant de les quanties pagades a partits polítics.

 • DEDUCCIONS PER INVERSIONS EN BÉNS DECLARATS D’INTERÈS CULTURAL:

Justificant de les quantitats aportades.

 • DEDUCCIONS PER LLOGUER DE L’HABITATGE HABITUAL:

Quanties pagades per aquest concepte. Referència casdastral, data del contracte i imports pagats.

 • DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN EMPRESES DE NOVA O RECENT CREACIÓ.

Quanties satisfetes per la subscripció d’accions o participacions en aquest tipus d’empreses.

 • DEDUCCIÓ PER DESPESES EN GUARDERIES.

Quanties satisfetes per aquest concepte.

 

Esperant saludar-vos personalment ben aviat.

Atentament,

Àrea Financera i Tributària

 

Terrassa, 1 d’abril de 2019

0 348
RIUS CONSULTORS
RIUS CONSULTORS

Deixa una resposta