Obligació de portar un registre de la jornada de treball diària

El passat dimarts dia 12 es va publicar al B.O.E. el RDL 8/2019 on es recullen una sèrie de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Entre d’altres, s’estableix una norma que obliga a les empreses a portar un registre diari de la jornada de treball, amb independència de si el contracte és a temps parcial o a temps complet (en vigor a partir del proper 12 de maig). L’empresa garantirà el registre diari de la jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària establerta.

Mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa, o en el seu defecte, per decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors, s’organitzarà i documentarà el registre de jornada per als seus treballadors.

Alhora, l’empresa haurà de conservar els registres de jornada durant quatre anys i restaran a disposició de les persones treballadores, dels representants legals dels treballadors i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Tanmateix, atesa l’ambigüitat de la normativa i el seu caràcter genèric, seguirem treballant per cercar, abans de la data d’entrada en vigor de la norma (12/05/2019), els criteris tècnics de la Inspecció de Treball i Seguretat Social o la doctrina jurisprudencial, que puguin aclarir els dubtes i/o ampliar la informació que es desprèn del precepte normatiu. Tant bon punt es vagi clarificant, seran puntualment informats sobre com els afecta a la seva empresa.

Àrea Laboral

 

 

0 494
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta