Canvis en el Codi Civil en vigor des del març

4 punts clau:

  1. Entrada en vigor: 1 de gener del 2018, excepte certes modificacions que van entrar en vigor el passat 1 de març de 2017.
  2. S’estableix l’estructura del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i es modifiquen diversos articles dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.
  3. Aquesta llei no s’aplicarà als contractes subscrits abans de la seva entrada en vigor.
  4. Es modifiquen diversos llibres del Codi Civil com a conseqüència de la nova regulació de la Jurisdicció Voluntària. S’atribueixen diverses competències que quedaven en mans de l’autoritat judicial i que, en desjudicialitzar-se, han passat al notari o lletrat de l’administració de justícia.

Modificacions principals que van entrar en vigor el passat 1 de març de 2017

Es faculta a les persones interessades en la successió perquè sol.licitin al notari (no al jutge) el següent: una vegada hagi transcorregut un mes a comptar de la delació, es requerirà personalment al cridat per tal que, en el termini de dos mesos, manifesti si accepta o repudia l’herència. Si no l’accepta, s’entén que la repudia.

Encara que la falta d’exercici de les pretensions del censalista durant el termini de deu anys és una causa per la qual s’extingeix el cens, aquest termini es podrà interrompre per notificació notarial al censatari o bé per nota al marge de la inscripció del cens. La inscripció s’ha de practicar en virtut d’una instància signada pel censalista amb aquesta finalitat. Aquesta novetat serà aplicable a tots els censos, qualsevol que sigui la seva data de constitució. El còmput del citat termini s’inicia en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Més informació: Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i contractes i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

Eva Albet

Advocada

0 642
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta