Canvis de domicili fiscal: una reflexió jurídica

Com tots sabeu, el dia 6 d’octubre d’enguany el govern espanyol va aprovar el Real Decret-Llei 15/2017 per facilitar la mobilitat de les empreses espanyoles i, sobretot, de les catalanes, dins el territori espanyol.

El que preveu el Reial Decret-Llei és que qualsevol companyia espanyola pugui traslladar el seu domicili dins el territori espanyol si així ho acorda l’òrgan d’administració, és a dir, trasllada una competència que, fins llavors, requeia en la Junta General. En altres paraules, és l’òrgan d’administració qui pot prendre aquesta decisió, que ja no recau únicament en els propietaris de la companyia. De fet, l’òrgan d’administració ja tenia aquesta competència amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei que ens ocupa, però només per traslladar el domicili social dins la mateixa població.

A efectes pràctics, la modificació legislativa ha estat molt útil per a les societats que necessiten convocar les Juntes Generals amb l’antelació requerida legalment (quinze dies per les societats limitades i un mes per les societats anònimes). Aquestes societats solen ser grans empreses amb un número important de socis o accionistes però, en realitat, suposen un petit percentatge del teixit empresarial català, conformat per petites i mitjanes empreses de caràcter eminentment familiar. 

De tota manera, darrera d’aquesta reforma s’amaga un atac als drets dels socis minoritaris d’aquestes grans companyies que, d’un dia per l’altre, es poden trobar amb el domicili social de l’empresa de la que són accionistes en una altra comunitat autònoma. Els socis minoritaris no han pogut exercir el seu dret a vot perquè la decisió ha estat adoptada per l’òrgan de gestió i administració de la companyia i no pels propietaris de la mateixa.

Finalment, m’agradaria fer un apunt en relació al procediment que ha de fer una companyia per traslladar el seu domicili a una altra comunitat autònoma, ja que es tracta d’un procediment més llarg i complicat que un canvi de domicili habitual: una vegada firmada l’escriptura davant de notari, aquesta s’ha de presentar al registre mercantil on està inscrita la societat i demanar a aquest registre un certificat literal de trasllat, el cost del qual serà més elevat com més inscripcions tingui la societat. Una vegada obtinguem aquest certificat, s’ha de presentar juntament amb l’escriptura al registre mercantil de destí, al qual s’hauran d’abonar també els honoraris de la inscripció i del trasllat de tot l’històric de la societat.

Sandra Morillo

0 800
Avatar
Rius Consultors

Deixa una resposta